29.11.98

             

with the students at the Beleza Theological Seminary, Asmara, Eritrea, 1996

(>English text)

Fødd 17.06.1937 i Molde.

Akademisk utdanning:

Teologisk embetseksamen frå Menighetsfakultetet 1962/h, praktisk-teologisk eksamen frå same stad 1963/h.

Stipendiat Glasgow University 1966-68. Doctor of Philosophy ved Glasgow University 1968 på avhandlinga "Fact and Value. The modern confrontation of philosophy and theology in the field of ethics."

Dr. philos. ved Universitetet i Bergen 1997 på avhandlinga "Gott ist Mensch". Die Luther-Rezeption Ludwig Feuerbachs und die Entwicklung seiner Religionskritik (=Europäische Studien zur Ideen-und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 3), Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996.

Tilsetjingstilhøve og verv i samband med desse:

Skoleungdomsprest, Norges kristelige student-og skoleungdomslag, Stavanger, 1964-65.

Amanuensis/førsteamanuensis i systematisk teologi (dogmatikk, etikk, religionsfilosofi) ved Norsk Lærerakademi, Bergen, frå 1968. Professor 1999.

Rektor ved NLA 1992-95.

Leiar av Forskningsutvalet ved NLA 1998-

Andre faglege oppdrag og tiltak:

Teologisk rådgjevar og førelesar ved det teologiske seminaret åt den Evangeliske Kyrkja i Eritrea 1995/96, og vidare på deltidsbasis.

Initiert 1993 ein samarbeidsavtale med Universitetet i Asmara om assistanse med oppbygginga av eit pedagogisk fakultet ved universitetet.

Arrangert ein internasjonal forskarkonferanse ved Universitetet i Asmara 1994 om utdanning i Eritrea.

Arrangert, i samarbeid med ein nasjonal komite, eit kompetanseoppbyggingskurs for 310 religionslærarar i den offentlege eritreiske skulen hausten 1997.

Aktuell forskning:

Har i det siste vore oppteken med spørsmålet om kulturell partikularitet og ein felles etikk. Denne problemstillinga vert førd vidare i fylgjande forskningsprosjekt som er førebudd saman med Trygve Bergem og forskarar frå dei kristne og muslimske religionssamfunna i Eritrea:

"Morality in the Eritrean Society. A study of traditions and attitudes as conditions for promoting the development of tolerance and peaceful coexistence in a pluricultural society through formal and informal education in society and religious communities."

Medlemsskap i nemnder, råd osb:

Medlem av Norsk teologisk nemnd for mellomkyrkjelege spørsmål 1970-74, 1995-

Medlem av Liturgikommisjonen og Salmebokkomiteen for Den norske kyrkja 1972-84.

Medlem av Kirkens gudstjeneste- og evangeliseringsråd 1987-1991.

Varamann til rådet for humanistisk forskning i NAVF 1970-74.

Medlem av etikkutvalet i Kristelig legeforening.

Friviljug medlemsskap i faglege organisasjonar og samarbeidsgrupper:

Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie

Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie.

Kommission "Bildungsforschung mit der dritten Welt", in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.

Luther-Gesellschaft

Luther-Akademie Ratzeburg

Tverrvitskapleg forskargruppe for bioetikk, Bergen

Faglege/vitskaplege arbeid:

Feuerbachiana:

1. "Mennesket - Menneskets Gud. Freistnad på ei skisse av eit hovudpunkt i Ludwig Feuerbachs kristendomstolking", Tidsskrift for Teologi og Kirke 1977, s. 81-97.

2. "Ludwig Feuerbachs skrifter", melding av L. Feuerbachs Gesammelte Werke, utgj. av W. Schuffenhauer, Berlin 1967ff, i Tidsskrift for Teologi og Kirke 1977, s. 141-144.

3. "Feuerbach, Luther und die Zukunft des Protestantismus", in Hans-Jürg Braun e. a. (Hrsg.): Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft. Berlin: Akademie-Verlag 1990, s. 147-163. Foredrag (Kurzreferat) på Tagung der Societas ad studia de hominis condicione colenda Internationale Gesellschaft der Feuerbach-forscher, Bielefeld 1989. Delar av dette foredraget svarar til element i avhandlinga "Gott ist Mensch".

4. "Religionsphilosophie bei Ludwig Feuerbach. Religionskritik und Theologierezeption", in Thomas Brose (Hrsg.): Religionsphilosophie. Europäische Denker zwischen philosophischer Theologie und Religionskritik, Würzburg: Echter 1998 (=Religion in der Moderne, hrsg. von Matthias Lutz-Bacmann und Michael Sievernich, Bd.4.) Halde som foredrag på eit Nietzsche-Symposium ved Humboldt-Universitetet i Berlin, skipa til av den katolske studentkyrkjelyden i høve Nietzsche-jubileet 1994.

5. "Gott ist Mensch". Die Luther-Rezeption Ludwig Feuerbachs und die Entwicklung seiner Religionskritik (=Europäische Studien zur Ideen-und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 3), Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. Forsvart for graden dr. philos. ved Universitetet i Bergen 1997.

6. "’Der Atheist’. Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs und ihre Aufnahme bei Wilhelm Bolin", in Georg Gimpl (Hrsg.): Ego und Alterego. Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl im Kampf um die Aufklärung. Festschrift für Juha Manninen. Frankfurt am Main e. a.: Lang 1996, s. 13-58. Opphavleg halde som foredrag på eit Bolin/Jodl-Symposium ved Universitetet i Helsinki 1991.

7. "Feuerbachs lutherske ateisme som utfordring for teologien", prøveførelesning over oppgjeve emne for graden dr. philos. ved Bergen Universitet 1997. Manuskript

8. Melding av Matthias Meyer: Feuerbach und Zinzendorf. Lutherus redivivus und die Selbstauflösung der Religionskritik, Hildesheim/Zürich/New York 1992, i Tidsskrift for Teologi og Kirke 1997, s.152-3.

Etikk og menneskesyn:

9. Fact and Value. The modern confrontation of philosophy and theology in the field of ethics, Ph.D.-avhandling, Glasgow University 1968.

10. "Teologiske teser til spørsmålet om kyrkjeleg ulydnad mot staten" i Toralf Tveiten and Ole Øystese (red.): Frihet og statsmakt. Frie undervisningsinstitusjoner i et demokratisk samfunn. Oslo: Lunde 1981, s. 195-199.

11. "Ideologiomgrepet i politisk og teologisk samanheng, i Samtale om kristendom og sosialisme, Oslo: Lunde 1976, s. 15-27.

12. Melding av Aksel Smith (red.): På Skaperens jord, Oslo 1984, i Luthersk Kirketidende, 1984, s.572-576.

13. "HUGO i historia. Skisse av menneskets spørsmål etter seg sjølv i historisk perspektiv". Kortforedrag på konferansen "The Map of Man and the Humanity of Man" (om HUGO-prosjektet), skipa til av ei tverrfagleg forskargruppe og halden på Norsk Lærereakademi, Bergen, mai 1995. Publisert i Lars Haarr and Dag E. Helland (utgj.): Genteknologi og det menneskelege, Bergen 1998.

14. "Humanismen som menneskesyn", i Hva er et menneske? Bergen: NLA-forlaget 1996, s.43-48.

15. "Kulturell partikularitet og spørsmålet etter ein universell etikk", prøveførelesning over sjølvvald emne for graden dr. philos. ved Bergen Universitet 1997. Manuskript. Omarbeidd utgåve på engelsk: "The Quest for a Common Human Ethic and the Particularity of Culture", i samleband frå konferansen "Diversity and Identity" ved Faculdade de Letras da Universade do Porto, under utgjeving.

16. "Human Rights and the Identity of Cultures". Manuskript til art. i The Limits of Human Rights, under utgjeving ved Faculdade de Letras da Universade do Porto.

Teologihistorie:

17. Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja, ny omsetjing med innleiing og notar, nynorsk og bokmål, Oslo 1970/72 og seinare opplag. Noko omarbeidd i Jens Olav Meland (red.): Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, Oslo: Lunde 1985.

18. Omsetjing av Apologien til Den augsburgske vedkjenninga, art. I-XII (med notar), same stad.

19. "Krossens teologi", Fast Grunn 1973, s.348-352. Foredrag på stemne for Norsk Lærerakademi 1973. Popularisert utgåve av eit foredrag om "Theologia crucis" på generalforsamlinga i FBB, Oslo 1972.

20. "Makt utan ære". Anti-økumenisme frå uvanta hald. Fast Grunn 1968, s.43-50. Omtale av Ian Henderson: Power without Glory - a study in ecumenical politics, London 1967.

Prolegomena:

21. "Bibelen i forkynning og undervisning", i Bibelsyn og bibelforståelse, Bergen: NLA-forlaget 1986, s. 200-207, og seinare utgåver.

22. "Doksologi og teologi". Om kristentrua sine primærtekster og teologien. Eit bidrag til prolegomena åt dogmatikken. Førelesning for studentar ved Norsk Lærerakademi 1987. Ikkje offentleggjord.

Liturgikk og hymnologi:

23. "Preika i den liturgiske samanhengen", i Bjarne O. Weider (ed.): Forkynnelsen i brennpunktet, Stavanger: Nomi 1970, s. 181-191.

24. "Musikken og kyrkja", i Kirke og Kultur LXXV, 1970, s. 33-42.

25. "Tradition and Renewal. Recent liturgical work in the Church of Norway". del I i Liturgical Review, Vol. IX, 1979, s. 67-71, del II i Liturgical Review, Vol. X, 1980, s. 23-32.

26. "Med psalmer över gränserna. Om att översätta psalmer", i Mixturen 13, 1983, pp. 8-10. Også som "Med salmer over grensene", in Concordia 1983, pp. 5-7 og som "Ordet og salmen. Med salmeordet over språkgrensene." NLAs årsskrift 1993, s. 86-90.

27. "Luthers salmar som bøn", i Ung Teologi 1992, s. 13-30. Opphavleg halde som: "Luthers Lieder als Gebete" på Fachtagung der Lutherakademie Ratzeburg 2.-5. April 1986.

28. "On Rhyming David in the North", in Vernon Wicker (ed.): The Hymnology Annual.

An International Forum on the Hymn and Worship, Vol. 2, 1992, s. 146-157. Utvida utgåve av ein artikkel i Bulletin, meldingsblad for IAH (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, XIX (1991), s.99-110.

29. "Den nynorske salmeskatten". Foredrag på konferansen "Språket og sjela", dagskonferanse om språk, identitet og teologi, skipa til av Noregs Mållag, laurdag 21. sept. 1996 i Det Norske Teatret, Oslo. Prenta i foredragshefte frå konferansen.

30. Salmeomsetjingar frå ei rad språk, i Norsk Salmebok og andre publikasjonar.

31. Innstillingane frå Liturgikommisjonen til revisjon av dei liturgiske bøkene åt De norske kyrkja byggjer på eit liturgivitskapleg utgreiingsarbeid, særleg frå Arbeidsutvalet, der underskrivne var med.

Back to main page.