Tips til tilleggslitteratur - P203

 NB! Det er overlapping mellom dei ulike overskriftene. Ver merksam på at du kan legge opp meir pensum frå fleire av dei bøkene som alt står på pensumlista. Bibliotekkode for NLA-biblioteket er ført opp for mange av kjeldene.

Interpersonlig kommunikasjon

Abrahamsen, P. (2001). Alltid nye muligheter. Om kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse. [Oslo]: NKS Forlaget. NLÆ 302.2A.

Berge, T. (2003). Samtaler som forandrer: psykologisk teori i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. NLÆ 157.9 S.

Bråten, S. (2004.) Kommunikasjon og samspill: fra fødsel til alderdom. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, Ø. og Habert, K. (2001). Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. NLÆ 303.482 D

Damgaard, I. og Nørrelykke, H. (2001). Den personlige samtalen: en introduksjon. Kristiansand : Høyskoleforlaget. NLÆ 302.22 D  

Eide, H. og Eide, T. (1996). Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Ad notam Gyldendal. NLÆ 302.2E

Hermerén, G. (red.). (1991). Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. NLÆ 001.56A  

Hotvedt, T. (1997). Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Johannessen, J-A og Olaise, J. (1994). Kommunikasjon: troverdighet og påvirkning. Bergen: Fagbokforlaget. NLÆ 302.2 J

Kvalbein, A. (1999). God kontakt: praktisk kommunikasjonslære. Kristiansand : IJ-forl. NLÆ 302.2 K

Ohnstad, O. (1998). Den gode samtalen. 2. utg. Oslo: Det Norske Samlaget. [Om samtalen der sosialarbeidaren sine arbeidsoppgåver er utgangspunkt.]

Røkenes, O. H. og Hanssen, P-H. (red.). (2002). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. [Bergen]: Fagbokforlaget. NLÆ 302.2 R

Svennevig, J. (2001). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademiske Forlag. NLÆ 401 S  

Weihe, H.-J. W. (1997). Relasjonsarbeid og kommunikasjon. [Oslo] : Tano Aschehoug.

Øyslebø, O. (1988). Ikkeverbal kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget. NLÆ 001.56Ø

Øyslebø, O. (1992). Det usagte ord. Studier i ikkeverbal kommunikasjon i tale og tekst. Oslo: Universitetsforlaget. NLÆ 001.56 Ø  

Sjå og innføringsbøker om organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, organisasjonskultur, lærande organisasjonar etc. som kan ha kapittel om kommunikasjon.

 

Samtalar med barn, samtalar mellom barn, kommunikasjon i sosial kompetanse

Bjørnestad, E. (2001). "Ja, for vi kan mytji, vi" : en kasusstudie av 1. klassingers bruk av egosentrisk tale. Skriftserien klasseromsforskning ; nr 10. Trondheim: Tapir akademisk forlag. NLÆ 155.413 B

Lamer, K. (1997). Om å fremme barns sosiale kompetanse: teoriboka NLÆ 372.21 L

Lamer, K. (1997). Et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling: håndboka. NLÆ 372.21

Matre, S. (2000). Samtalar mellom barn. Oslo: Det norske samlaget. Utval: kap. 2-3 (15 s.) NLÆ 155.413 M

 

Sosiale holdningar

Hådem, H. (1996). Pedagogisk-psykologisk tjeneste og forebygging av mobbing i skolen. Skolepsykologi, nr 4, s. 11-19.

Larsson, E. (2002). Mobningens psykologi. København : Gyldendal uddannelse. NLÆ 302.33  

Nordahl, T. (2002). Elevens stemme. Oslo: Universitetsforlaget.

Ogden, T. (2001). Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. NLÆ 371.93 O

Olweus, D. (1992). Mobbing i skolen: hva vi vet og hva vi kan. Oslo: Universitetsforlaget. NLÆ 302.33 O

Raundalen, M [1996]. Det viktigste i barneoppdragelsen. [Oslo]: Pedagogisk forum. NLÆ 155.4 R

Roland, E. (1998). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell.  

Skolepsykologi (2002). nr 5 [Temanr. om mobbing]

Steg for steg (kursopplegg, publikasjonar på 1990-talet)  http://www.nasjonalforeningen.no/

Sørlie, M-A. (2000). Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen: en forskningsbasert kunnskapsstatus. [Oslo] : Praxis forl. NLÆ 371.93 S

Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse. Innstilling fra faggruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet (2000). http://xodin.dep.no/archive/kufvedlegg/01/01/probl029.pdf

Genereelt om arbeid med holdningar, verdiar, normer

Det vil vere ein fordel å setje denne litteraturen inn i ei meir generell pedagogisk ramme. Sjå t.d. Reidar Myhres bok Autoritet og frihet frå 1981.

Enderud, T. (1990). Ansvarslæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Foros, P. B. (1989). Læring av ansvar. Fra handling til holdning. Oslo: Universitetsforlaget.

Gordon, T. (1979, siste opplag 1999). Snakk med oss, lærer!: trening i kommunikasjon og konfliktløsning. Oslo : Grøndahl Dreyer.

Steg for steg (kursopplegg, publikasjonar på 1990-talet)  http://www.nasjonalforeningen.no/

Steinberg, J. M. (1980, og seinare opplag). Aktivt verdivalg. Oslo: Dreyer.

 

Medieproblematikk  generelt og i forhold til barn/ungdom

Bang, T. (2003). Medier og kommunikasjon. Oslo: Abstrakt forlag.

Endestad, T. m.fl. (red.). (2004). ”En Digital barndom?" : en spørreundersøkelse om barns bruk av medieteknologi. NOVA rapport; 1/2004. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Frønes, I. og Brusdal, R. (2000). På sporet av den nye tid: kulturelle varsler for en nær fremtid. Bergen: Fagbokforlaget. 

Frønes, I. (2002). Digitale skiller: utfordringer og strategier. Bergen: Fagbokforlaget.  

Gjelsten, G. og Simonnes, A. (1997). Å vekse opp i eit mediesamfunn : identitet, toleranse og kommunikasjon i oppsedinga. Oslo: Samlaget. 

Hake, K. (1998). Barn og unges fjernsynsverden. Oslo : Ad notam Gyldendal, NLÆ 302.23H  

Haldar, M., og Frønes, I. (1998). Digital barndom. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Medier - barn - fortelling (2002). Prismet, nr 4 [Temanummer].

Mühleisen, W. (2003). Kjønn og sex på TV: norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 6: 2001 Oppvekst med prislapp: om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge. Sjå spesielt kap 5 og 15.
(http://odin.dep.no/bfd/norsk/publ/utredninger/NOU/004001-020002/index-dok000-b-n-a.html)  NLÆ 2001, 6

Selmer-Olsen, I., og Sando, S. (red.). (2003). Mediebarndommen : artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27.-28. mars 2003. DMMHs publikasjonsserie; 2003:2. Trondheim: Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning.

St.meld. nr. 39. (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Noreg. Sjå kapittel om kultur og medier  (http://odin.dep.no/bfd/norsk/publ/stmeld/004001-040005/index-dok000-b-n-a.html)

Schwebs, T., og Østbye, H. (1999). Media i samfunnet (4. utg.). Oslo: Det norske samlaget.

Tønnessen, E. S. (2000). Barns møte med TV: tekst og tolkning i en ny medietid. Oslo: Universitetsforlaget. NLÆ 302.23 T

Waldahl, R. (1999). Mediepåvirkning 2. utg. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Werner, A. (1997). Barn i fjernsynsalderen: hva vet vi om medienes innflytelse? 2. utg. Oslo: Ad notam Gyldendal.