Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Hans Nielsen Hauges testamente til sine Venner.
Bredtvet, den 7. Mars 1821.

Hans Nielsen Hauges testamente er i sin første håndskrevne utgave datert 7. mars 1821. Det ble offentliggjort i trykt utgave 1824. En ny utgave kom ut i 1849, før Anton Chr. Bang utgav en kritisk utgave i 1875 på grunnlag av manuskriptet. Det er en viss usikkerhet knyttet til spørsmålet om hva som er den originale utgave av Hauges testamente. Det håndskrevne manuskript har en del rettelser som er blitt til etter 1521. Noen er med HNHs egen hånd, andre er innført av broren Ole. Disse kan like vel være HNHs egne rettelser. I de to første trykte utgavene er det gjort ytterligere endringer. Alt dette er det gjort nøye rede for av Ingolf Kvamen i den kritiske utgave fra 1954. Dette er er standardutgaven med Hauges originale ortografi og et godt kritisk apparat. I det følgende er det Bangs utgave som er gjengitt. Det er en lett (ortografisk) bearbeidet utgave som saklig sett dekker det originale trykk fra 1524 med de der innførte rettelser og tilføyelser.

Saasom det snart kan hænde, mit Timeglas bliver udrunden, især kan dette ventes, for jeg er saa meget svækket af de store Anstrængelser og mange Lidelser især til Legemet.

Thi har jeg besluttet i Navn Gud Fader, Gud Søn og Gud den Helligaand, med Bøn om hans Oplysning og Ledelse til at fremføre her min sidste Villie, som I Venner med det Venskab, Fortrolighed og Kjærlighed, I har gjengjældt mig med, herved alvorlig bedes om og formanes til at udføre efter min Død.

1) Den Naadens og Helligheds Aand, som har hvilet over mig, og I har annammet, den hvile fremdeles over Eder og over alle de, som herefter annamme ham og tro Guds hellige Ord.1

 

2) Det hellige Guds Ord, Jesu Lære først, siden Apostlernes og Profeternes Skrifter, saavidt de angaa Sjelens Væsen, Tro og Moral, værer Eder den allerherligste og kjæreste Skat fremfor alle andre Ting i Verden.

 

3) Alle andre Skrifter, der har sammenføiet Indholden af den hellige Skrift, samt Eders Børnelære og de mange, I har prøvet og antaget for gode, disse læse I med et aabent og tiltroende Hjerte; andre uprøvede Skrifter læse I med en vis Tilbageholdenhed, saa I ikke sætter Eders Hjertes Fortrolighed til dem, før I har prøvet dem nøie. Denne Prøve skal ikke ske med Grubel, ikke ved Indbildning, men ved Bøn til Gud om hans hellige Aands Oplysning, ogsaa ved Samhold med den hele hellige Skrift, især i disse Punkter: om dem lærer den sande Tro paa Jesum Christum, som forløser fra Synd, Død og Satans Rige, saa de, som tro, ikke lever i Synden og Satans Rige, men tjener Gud retfærdig, uskyldig og salig; ikke er de da sine egne, men er hans Eiendoms Folk, der af Kjærlighed til ham er saare flittige til gode Gjerninger; - samt at de i Læren ikke forbigaar, men lærer om Faderen og den Helligaand som om Sønnen, saa at ingen af det treenige Væsen udelades eller sættes høiere end hverandre; thi de er alle tre Et. Den sande Lære driver paa at erkjende dybt Synden i os, samt om Omvendelse eller Igjenfødelse, om at elske Gud og sin Næste som sig selv (til Salighed), saa at man fornægter sig selv for at følge Jesu Fodspor.

 Endelig lærer dem som Jesus om den snevre Port og den trange Vei, om Fristelser og Taalmod at lide og stedse, saalænge vi er her tilhuse, være vaagne, bede og have en Grad Frygt for vi skulde falde, om vi erfor, vi stod, at vi derfor forarbeider vor Saliggjørelse med Frygt og Bævelse. Aldrig at indbilde os, vi har grebet det fuldkommen, men stedse haste fremad paa den begyndte Livets Vei, - at det er en Vold vi skal gjøre paa Guds Rige, og de som gjør Vold trænger sig derind med Magt. Saa agtes Sikkerhed og Lunkenhed for store Synder. Samt at det er enhver Christens Pligt at bekjende Guds Navn i Ord og Gjerninger efter Enhvers Gaver og Kræfter, saa at Alle stræber for at samle til Guds Menighed.

Disse Bøger, som har de ovenfor benævnte Punkter forenet med de flere Guds Ord og ikke strider imod Guds Orden i Naturens Rige, men lærer rettelig at bruge de aandelige og legemlige Gaver med Taksigelse, vogter sig for Skrupel af Fornuften, som tilintetgjør de aandelige, - og for indbildsk Mysteri, der vil lære om aandelige Ting, som de selv ikke forstaar, eller lader sin Lære stige høiere end det Lys, de er givet af Gud, derfor bliver det utydeligt og mørkt for dem.

 

4) Ingen iblandt Eder verken selv forfatte og lade trykke Eders egne eller Andres Skrifter, heller ikke anbefal nogen nye eller ukjendte Bøger, før de er prøvet i Menigheden af de Ældste. Skulde nogen af vore Medbekjendere handle herimod, da træder de Ældste isammen med de Yngre, som har annammet Guds Lys; prøv de udgivne Bøger, finder I dem gode, da tiltal den, som har udgivet dem, hvorfor han ikke samraade med Eder, og I ikke anbelale dem og ellers ikke befordre hans Fordel derved; dog benyt de gode Guds Ord til Andres Oplysning. Derimod, finder I de udgivne Bøger slette, da ikke alene sætte Udgiveren tilrette, men oplys og de, som kunde have faaet Bøgerne, om deres slette Lærdomme, samt skriv til Andre, de ikke befatter sig med dem.2

 

5) I ved Venner, vi til denne Dag haver ganske holdt os til den evangeliske efter den ægte augsburgske Cenfession eller Statens Religion, at dog Endel har kaldet og agtet os som en særskilt Sekt, hvilke de slet ikke har havt Aarsag til, uden vi skulde kaldes Sekt, for vi haver afskyet Lasterne, som mange vanære den christne Kirke med, og derimod beflittet os paa alle Dyder efter Guds Ord. Skal vi da hedde Sekt, saa lad os vise i vort Levnet, vi bør hedde den dydige Sekt eller isandhed gudelige, og vise i aandelige og legemlige Handlinger at disse ligner Jesu Dyder. Thi er min sidste Villie, at I herefter som forhen ganske ene holder Eder til vor Stats Religion, saa I modtager af de offentlige Lærere Alt, hvad deres offentlige Embede medfører; I gaar da i Kirken, annammer Sakramenterne, ved Ægteskab gjør dem Vielsen, samt ved Dødsfald jordpaakaldelse og alt andet, der hører til god Orden.3

 

6) Tvende Ting ligger mig særdeles om Hjerte, som med Frygt har hvilet og vil hvile tungt paa mig til min sidste Tid, det er: om Lunkenhed, Sikkerhed og Splidagtighed skulde indtrænge blandt de Troende. Thi er min indelige Hjertes Formaning, at I over alle Ting vaager over disse farlige Fiender, at dem ei faar Indpas, som vistnok har sin Rod i andre Synder; thi Sikkerhed opstaar af Stolthed og Indbildning, at dem er fuldkommen; Lunkenhed har Næring dels i det ustadige Sind, der kjedes paa det rene Guds Ord, der ikke kildrer Sandserne, dels at de ikke blive agtet og æret nok, dels af den dovne Natur, Verden eller Kjødets Kjærlighed, der ikke finder sin Lyst i at gjøre Guds Villie; Splidagtighed har sin største Næring i Stolthed, at man ikke vil erkjende sin Synd, men herske over sit Medmenneske; - for det andet i, at man er avindsfuld over den, som er bedre: for det tredie af et sært Menneskehad, og dels af, at man fordrer meget af sin Næste og intet eller lidet godt vil udvise selv, ser Skjæven i sin Broders Øie, men bliver ikke var Bjælken i sit eget Øie.

I maa altsaa stedse vaage over Eder selv og have nøie Agt paa Andre, om disse Eders Saligheds Fiender skulde indtrænge sig. Betænk, at hvor To bliver splidagtige, der drager den Ene til sit Parti og meget snart kan ødelægge den Herlighed, som nu Guds Naades Straaler pryde Eder med. Naar I mærker nogen Splidagtighed, eller at de har fattet en Kulde mod hverandre, der yttrer sig oftest i en utidig og ugrundet Daddel, Bagtalelse og Belyvelse i større eller mindre Grader, saa opoffrer alt muligt for at faa disse fat selv eller ved Andre, som I kjender for bedre skikket dertil end I; forestil de Tvistende det store Onde, dem udøver mod Gud og sin Næste, som sig selv, undersøg, om de begge er lige skyldig, da straf begge lige uden Persons Anseelse; er En mest skyldig, straffes han og haardest, og forman til Enighed, men paalæg og den mindre Skyldige eller og (som skjeldent er) den Uskyldige, at han tilgiver, - og bruger alle Midler til Endrægtighed; thi den, bedre er, fordres mest af og i denne Del, dog saa at Sandheden ikke lider af Løgneren.4 Vil den Ene eller begge ikke agte Eders Paamindelse og Tiltale, da hold dem begge for vantroe eller saadanne, som I ikke erkjender for Troesbrødre og ikke vil have nogen Samfund med, alt [i] Medhold af Jesu Ord i Math 18 C. 7; ligesaa stræber I for at opvække de Lunkne og lade de Sikkre erkjende sin Synd.

I ved Medtroende, at vel enkelte Splidagtigheder har i disse 25 Aar indfundet sig, men de er ved Guds Naade kvalte og de fleste bilagte; i det mindste har de aldrig grebet om sig til Partier som har forladt den Vei og Røst, Jesus har ladet os høre. Thi enten har den Skyldige erkjendt og angret sin Synd, eller er han faldet i Laster og da forladt os. Men mange har med mig frygtet for at naar jeg med dette Redskab: min Tunge, Pen og Gjerning, forlader Eder, da kunde det vel opstaa Splid, saa den Ene vil hid, den Anden did. Vogter Eder herfor; thi intet er vigtigere end Endrægtighed.

 

7) Vi har aldrig havt nogen ordnet Kirketugt iblandt os, ligesom vi aldrig har holdt nogen Bog, saa hverken jeg eller nogen af Eder ved, hvormange efter et ordnet Tal der er, som bekjender sig til den Tro, det Sind og indbyrdes Venskab, endskjønt vi formedelst Skrivelser og de, som besøger hverandre, kan vide om baade de Steder der er faa eller mange, samt dels kjende personlig, dels vide Navn paa mange, især paa dem, som mest udmærke sig ved gudelig Øvelse. Ligesaa ved I, at vi aldeles intet Tegn eller Ceremonier indbyrdes har; thi kun ved Samtaler, Handlinger, tildels og Rekomandationer er det, vi blevne fortrolig med hverandre. 

Disse Ting bør vi ikke befatte os med herefter, heller i noget Særeget; men vi har havt en af mange uformærket Kirketugt; thi alle dem, som har øvet nogen Last og ikke snart fortrødet den og forbedret sig, de er nedsat i vor Agtelse og Tiltro; har deres Laster længere hersket hos dem, har vi intet havt med dem at beskaffe, men de har selv følt, de er fraskilt os og dels har skyet os. Saadan Kirketugt faar og blive ved herefter, dog saa at naar den Faldne angrer sin Synd, vil høre Guds Ord, da antage ham efter hans Omstændighed.

 

8) I Apostelen Pauli Afsked med de Epheser læses blandt andet saaledes i Apostlernes G. 20 C. 29-30 V: Thi jeg ved dette at der skal indkomme svare Ulve iblandt Eder efter min Bortgang, som ikke skal spare Hjorden, og af Eder selv skal opstaa Mænd som taler forvendte Ting. Vel haaber jeg bedre denne Tid, dog vil advare Eder med det 30 V. Vaager! Thi jeg har vel kjendt Nogle iblandt os, som har yttret adskilligt, der ikke har stemt med Jesu Lære, og har havt Attraa til egne Veie efter deres Indfald. Endnu værre kan der opstaa, enten falske, der vel har stor Forstand, men den bruger de med Trædskhed til at forføre den Enfoldige, saa de driver Herredømme over Herrens Arv, det er, de jager efter egen Ære og egen Nytte samt Herskelyst; dem vil være elsket uden at elske Gud og i ham sin Næste, saadanne vil føre Eder til Lydighed under sig med Visdoms Kunst og Lærdomme som ikke gav Eders Sjel Næring. Andre staar frem af høi Indbildning, vil gjøre sig vigtige af sin Aandelighed, taler om sine Følelser; disse øver sig i at tale om sin indvortes Tilstand blandet af Indbildning og Fornuftskruppel, saa de i det første giver Skin af Erfarne, men snart kan det mærkes at deres Ord er en tom Lyd; de harm ikke Liv og Aands Nærværelse, de blænde men ikke lyse, thi de vil lægge sig efter høiere Ting end dem er givet, eller de har engang været paa Sandheds Vei, men er gaaen af den, dog kan tale om det de den Tid erfor og nu falskt tilegne sig det samme. Nogle gaar nedbøiet af Hykleri, taler med en nedbøiet Stemme, Andre muntre. Begge laaner af Skriften Ord som de efter sin Kundskab og Naturgave lærer Andre uden at agte paa sit eget Hjerte, og uden de har gjort nogen Omvendelse selv. Thi kjendes de paa Frugten og paa deres Uerfaring i aandelige Ting, samt at de ikke forener alt Guds Ord i sin Lærdom. Vogter Eder for alle saadanne.

 Jeg har et grundet Haab, saalænge I Ældste eller sande Guds Børn lever, at I ikke lader Forførere have fri Raadighed, men I overbeviser og straffer dem samt advarer de Enfoldige for deres Forførelse, I ved, den ene Blinde kan ikke lede den anden Veien, thi de falder da begge i Graven, derfor maa I tilholde Enhver især de, som vil lære Andre, at de omvender sig selv først af ganske Hjerte. Tillige vil jeg [fremføre min] hjertelige Formaning i Herrens Navn at I sande Medtroende, især de Ældste og mest Begavede i hvert Sted, hold skarp Øie med dem, som vil opbygge Andre; thi disse bør fortrinlig vise sin Tro i et gudeligt Levnet og gode Gjerninger, og at han har grundet Kundskab i Guds Ord, saa at det kan erfares, han er styrket af vor Herre Jesu Aand til at føre en sund og ren Lærdom som Levnet. - Skulde I erfare det Modsatte, da paamind ham i Enrum; frugter det ikke da lad tvende til høre derpaa; vil den Affigede ikke rette sig, saa sig ham sin Afvigelse i saa Manges Paahør, han samles med. Har I selv ikke Magt hertil paa det Sted, han er, saa kald til Hjælp Andre som er mere styrket i Christo, eller har annammet flere Gaver end I. Reiser han ifra Eder, saa eftersøg, hvor han reiser hen, skriv saa did eller søg at besøge hine for at standse den, som forfører de Enfoldiges Hjerter, der ikke er onde, men dog heller ikke har annammet Kraft nok af Gud til at standse Bedragerne.5

 

9) Den som skal lære eller undervise Andre, især reise saadant Ærinde, burde selv ikke nylig have bleven en Troende, dog kunde dette under de Ældstes Aarvaagenhed ske; men Ingen bør lære Andre uden det er bevist, han selv er i Sandhed omvendt, og har udvist i sit Levnet, Omvendelsens værdige Frugter, og enda staar han under de Ældstes Tilsyn og nøiagtige Prøvelse om han daglig gaar ned i sig selv saa han kjender dybt ikke alle[ne] sine Synder men og egen Afmagt, at han tillige er prøvet i Fristelser og adskillig Trængsel, har god Grund og Forklaring i Guds Ord, saa intet modsiger hverandre.

Hvor Flere er sammen af dem, som har annammet Gaver til at opbygge Andre, da efter Overenskomst eller efter de Ældstes Bestemmelse kun 2 eller 3 af dem en efter anden tale, og det saa ingen Anstøder sker; farer Nogen vild, eller det er Noget at dadle hos Nogen i Tale eller Adfærd, overbevis saaledes som forhen er vist om dem, som vil opbygge Andre og ei vandre ret selv. Retter han sig ikke, da sig Menigheden det og kald ham for Vantro, efter Jesu Ord Matheeum 18 C.

 De Ældste 6 maa ikke se igjennem Fingre blandt nogen af sine Medældste af deres Laster i nogen Last, men tilbørlig straffe dem, saavel som enhver især, som har erhvervet sig de Troendes Agtelse og vil være gode Kristne; de bør holde nogen Agt paa saadanne, ikke vænne dem til Smiger og Blødhed, men taale endog skarpe Paarnindelser eller haard Mad.

 Den engang omvendte fra Mørket til Lyset, som har siden hendrages i Mørket og gjort nogen Uret, tildraget sig med Uretfærdighed Andres Gods, om saadan er siden kommen til Anger og vil vende sig til de Troende, dog ikke retter for sig, bør ikke antages blandt de Troende eller give ham Eders Hjertes Fortrolighed, mindre tillade ham at bekjende Guds Navn, tale til Opbyggelse for Andre, før han haver fuldelig rettet for sig og erstattet den Forurettede.

 

10) De, som I ikke har nogen Bekjendtskab med, eller de, som har fattet andre Begreber om Religionen end I, skal I dog fordrage og dømme saa mildt, Sandheden efter de aabenbarede Guds Ord tillader. Thi Mange kan være opdragede i et strengt udvortes Begreb, saa og være indtaget af en urigtig Foredrag af Guds Ord, dog tro og søge efter Sandhed, da Gud kan have Mange I ikke kjende, som elsker ham. Betænk Herrens Svar til Elias og dennes Mening. Thi oingaaes I venligt med ethvert Menneske; beviser Tjenstvillighed og Gjæstfrihed efter Eders Evner og holder Fred med alle, saavidt det staar til Eder, eller saavidt Guds Sandhed ikke lider derunder.

 

Tager, I Medtroende, iagt disse Punkter, og de flere, den daglige Erfarenhed lærer Eder, da skal I se ved Guds naadige Bistand, de Onde og Falske som de selv bedragne Mennesker Intet formaa imod Eder, men I ved Guds vor Frelsers Kraft vinde ved Eders Ord og Exempel mange Sjele til hans Rige til Eders egen Troes Frugt, Formerelse og herliggjorte Glæde og fælles at love den treenige Gud.

 Dette er mit Ønske, min Bøn og eneste Begjæring, at I ville tragte efter saa uendelig herlig Naade, som jeg er forvisset Gud vor Fader vil formedelst sin Søn Jesus Christus ved Helligaand skjænke os, som blir tro til Enden, det høieste Gode, omsider ved Dagenes Ende at samles i den evige Salighed, Amen!

 

(1) Jeg anvender her i Erindring Elisa Gjerning med Elias: thi hin trængte denne og vild, ikke forlade ham, derfor fik han og 2 Dele af hans Aand.

(2) Skulde Nogen synes, dette var for streng Censur, da tror jeg, at om et usselt eller ondt Menneske vilde bedrage en Andens Ven i legemlige Ting, at hin var pligtig at aabenbare Bedraget og om muligt hindre det. Nu, skulde ikke dette og være Pligt i det Aandelige?

(3) Den 5 Paragraf kunde været tilovers; thi vi har aldrig havt Sind til Sekteriskhed eller til at forlade Landets Religion: men Nogle udenfor os har frygtet for, at I efter min Død forlod denne Statens Orden, hvilke jeg slet ikke formodir. I alle Tilfælde er nu denne en Advarsel.

(4) Thi den Urene kunde eller vilde nok laste Splid og gjøre Enighed med den Rene, som denne langt fra maatte paalægges, men heller tilstyndes med Hjerte at afholde sig [fra].

(5) Skulde Nogen synes jeg har talt med for stor Myndighed, da tag dette ikke til Fortrydelse, og overvei Sandheden. Det er min Hensigt dette Testamente skulde ikke blive meget bekjendt, før jeg hviler i Graven, og da kan min Myndighed i Tiden ikke skade Nogen.

(6) Ved Ældste forsteaes ikke, hvormange Aar det er, siden de blev opvakte, men hver saadan, som har vandret i Troen, været virksom i gode Gjerninger; saa det ikke kommer an paa Aarene, men paa deres Tro, Kjærlighed, Retfærdighed og Erfaring i aandelige Ting, samt stor Visdom.


Kilde:

Bang, Anton Chr.: Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. Et Tidsbillede fra omkring aar 1800. Tredie Oplag med Billeder og Facsimiler. Kristiania 1910. Se ilegg etter s 32.

Se også Hans Nielsen Hauges skrifter, Bind VIII,(31)41-49. Oslo 1954.