Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Dokumenter fra Calmeyergatemøtet 1920.

LANDSMØTET 15.-18. JANUAR 1920 I ANLEDNING AV KIRKESTRIDEN ("Calmeyergatemøtet")

Calmeyergatemøtet samlet i alt 950 delegater fra de kristne organisasjoner innen Den norske kirke. Til galleriet var det dessuten forhåndssolgt 1700 billetter for tilhørere.

Foranledningen til møtet finner vi i en tilnærming mellom "liberale" og "positive" etter første verdenskrig. Blant de positive var biskop Jens Tandberg, sokneprest J.F. Gjesdal, sokneprest C.H. Krohn og garnisonsprest Kjeld Stub villig til å gå sammen med de liberale i en "komite for kirkelig og kristelig oplysning". Blant de liberale var professor Lyder Brun den førende. De tillyste et møte i Drammen 7.-8. september 1919. På Drammensmøtet uttalte biskop Tandberg seg positivt om samarbeid med de liberale.

I debatten som fulgte uttalte Tandberg bl.a. følgende: "Begger retninger faar brytes. Det er paa den maate man kommer til sandhets erkjendelse. Begge retninger bør kunne staa der, og i respekt for hverandre utveksle sine meninger. Det bør være plads for begge retninger i vort kirkesamfund." Professor Hallesby reagerte på Drammensmøtet med 5 artikler i Aftenposten (13.-30. september 1919).

Saken var ytterst delikat ettersom biskop Tandberg var formann i Menighetsfakultets forstanderskap. Tandberg ba Menighetsfakultetet ta avstand fra Hallesbys artikler. Striden mellom Tandberg og Hallesby endte med at Tandberg trakk seg fra Menighetsfakultets forstanderskap 16. oktober 1919. Med dette var kirkestriden forlengst et faktum og striden utviklet seg med ekspressfart. Kampen ble ført i pressen med stor intensitet. Etter hvert tok også tanken på et stort kirkelig landsmøte form.

Arbeidsutvalg for frivillig Menighetsorganisasjon (professor Taranger form.) ba Det norske lutherske indremissionsselskap ta et initiativ i saken. Hovedstyret vedtok så (1. oktober) å sende saken videre til til arbeidsutvalget for Geilomøtene. Det (pastor Peder Dreyer, Bergen; borgermester Solem, Aalesund; og formann  sekretær Wisløff, Kristiania) drøftet saken på et møte 29. oktober 1919. Arbeidsutvalget gikk mot å ta opp det kirkepolitiske spørsmål (Hallesby punkt 3 av 15. oktober 1919) av redsel for at det ville splitte kristenfolket. Etter samråd med flere organisasjonsledere besluttet man å be et "innbyderkollegium" om å stå bak møtet.

Kollegiet bestod av: Sekretær Johs. Brandtzæg, sekretær Johs. Daasvand, pastor Peder Dreyer, professor O. Hallesby, predikant Ludvig Hope; overlærer Hans Høeg, hovedlærer Fr. Müller, generalsekretær Jørg. Edv. Nilssen, kjøbmann C. Oscar Schelbred, misjonær Henr. Seyffarth, pastor G. Skagestad, borgermester Johs. Solem, pastor John Stene, professor Edv. Sverdrup, professor A. Taranger og sekretær Joh. M. Wisløff. De trådde sammen samme dag, konstituerte seg og utformet en innbydelse til møtet.

Innbyderkollegiet valgte Wisløff til formann.
Arbeidsutvalget bestod av Høeg, Seyffarth og Wisløff.
I programkomiteen tiltrådte dessuten Hallesby, Hope og Taranger. Skagestad tiltrådte på oppfordring fra arbeidsutvalget programkomiteen under utarbeidelsen av møtets resolusjoner.

Av de inviterte var det bare Den norske sjømannsmisjon som takket nei til å delta.

calmeyer.jpg (72493 bytes)

LANDSMØTETS RESOLUSJONER

Første resolution
Uttalelser fra Landsmøtet i anledning av Kirkestriden.

Anden resolution
Til Statsmyndigheterne.

LANDSMØTETS LOVFORSLAG

I. Kirkelig stemmerett og valg av hjelpeprest

II. Fritak fra kristendomsundervisningen


Hallesbys forslag i Aftenposten 15. oktober 1919.

 1. Frihet til at ansætte en "anden-prest" i menigheter, hvor man har liberale prester.
 2. Frihet for forældre til at ta sine barn ut av skolens kristendomsundervisning, naar den ikke er efter kirkens tro.
 3. Ta op arbeidet for opløsning (ikke uttrædelse) af statskirken.


Innbydelse 29. oktober 1919

Indbyderkollegiet vedtok valgregler for møtet og arbeidsutvalget utformet disse saaledes:
A. Indbydelser sendes alle organisationer som er indmeldt i Gjeiloorganisationen samt Vestlandske Indremissionsforbund.
B. Andre organisationer inden statskirken som ønsker at la sig repræsentere' kan indsende andragende herom til Arbeidsutvalget.
C. Alle landsorganisationer har ret til at sende alle medlemmer av sit hovedstyre samt 10 medlemmer fra hver av sine kredse' valgt av kredsstyret.
D. Andre organisationer sender 10 deputerte svarende ti1 et kredsstyre.
Hver deputert maa møte med fuldmagt fra sin organisation.

Følgende indbydelse besluttedes utsendt:

"Den kirkestrid som nu i den senere tid har været ført i vor dagspresse har sat dype merker utover landet. Forholdsvis faa var vel de som hadde tænkt sig at den liberale teologi førte saa langt bort fra de kristelige grundsandheter, som det nu viser sig at den gjør, og endnu færre hadde forstaaelsen av i hvor stor utstrækning denne gift hadde trængt igjennem og hvormegen falsk toleranse den hadde avfødt.

Intet under derfor at mange dyptgaaende spørsmaal i denne tid beskjæftiger tænkende kristnes sind.

I bevissthet om det ansvar som nu og i fremtiden vil paahvile alle bibeltro medlemmer av vor kirke har derfor undertegnede ment at imøtekomme en trang blandt vort kristenfolk ved at indby meningsfæller til et kristelig landsmøte til drøftelse av situationen.

Møtet, der ikke er tænkt at skulle ha noget videregaaende kirkepolitisk maal, hvad der efter vor mening for nærværende vil splitte istedenfor at ene, har som sit

Program:

 1. At samle vort kristenfolk til forsvar for menighetens gamle tro og bekjendelse og til kamp mot alle falske alliancer.
 2. At dra konsekvenserne av dette standpunkt ved et aktivt arbeide for at hævde positiv kristendom i kirke, skole og presse.
 3. At samle og styrke de frivillige organisationer og arbeide for større enhet mellem de troende.
 4. At søke løst de vanskeligheter som reiser sig for bibeltro kristne ved at den liberale teologi trænger sig ind i vore skoler.
  At arbeide for ret til at ansætte en "andenprest", naar et visst antal menighetslemmer kræver det.

Følgende vil indlede diskussionen og behandle de forskjellige sider ved saken:
1. Professor dr. O. Hallesby.
2. Prædikant Ludvig Hope og
3. Professor dr. A. Taranger.

Møtet indkaldes til avholdelse i Calmeyergatens Missionshus 15.—18. januar 1920.

Denne indbydelse sendes de frivillige kristelige organisationer med anmodning om at la sig repræsentere. Alle hovedstyremedlemmer er selvskrevne. Desuten har hvert kredsstyre ret til at vælge indtil 10 repræsentanter fra hver kreds. Deputerte maa være forsynt med fuldmagt.

Forøvrig vil møtet være aapent for alle saalangt pladsen raækker. Enhver maa selv sørge for logi. Dog er der nedsat en komite, der efter evne vil være behjælpelig med at skaffe hus til de deputerte.

Valgte repræsentanter og andre, der ønsker at delta, maa melde sig til: Landsmøtets kontor, Kr. Augusts gate 5 II, inden nytaar.

Indmeldelsespenger— 2 kroner — medsendes.

Kristiania 29. oktober 1919."


Deltagende organisasjoner

 1. Det norske lutherske Indremissionsselskap (218 delegater)
 2. Det norske lutherske Kinamissionsforbund (106)
 3. Det norske Missionsselskap (81)
 4. Den norske Santalmission (81)
 5. Norges kristelige Ungdomsforbund (67)
 6. Indre Sjømandsmission (53)
 7. Vestlandske Indremissionsforbund (41)
 8. Det norske Kirkeparti
 9. Det blaa Kors
 10. Norsk Finnemission
 11. Norges kristelige Lærerforbund
 12. Det norske lutherske Finnemisjonsforbund
 13. Norske Diakoners Forbund
 14. Arbeidsutvalget for frivillig Menighetsorganisation
 15. Ungdomsskolelærerlaget
 16. Broderringene
 17. Menighetsfakultetet
 18. Det norske Søndagsskoleforbund
 19. Den norske Israelsmission
 20. Sudanmissionen
 21. Tjilimissionens Landsorganisation
 22. Bekjendelsestro Presters Broderkrets
 23. Østlandske Indremissionsforbund
 24. Enkelt mindre sammenslutninger
Organisasjonene 8-24 hadde fra 20 delegater og nedover, til sammen 303. Totalt var det 950 delegater.


LANDSMØTETS RESOLUTIONER.

Første resolution.
Uttalelser fra Landsmøtet i anledning av Kirkestriden.

I.

I denne farlige tid da den liberale teologi berøver vort folk tilliden til Guds aabenbarede ord i bibelen, føler alle vi, som ved Guds naade har oplevet og daglig paany oplever sandhten av dette goddommelige ord trang til at bekjende vor i ordet grundfæstede apostoliske kristentro og vor urokkelige tillid til bibelen som lygten for vor fot og lyset paa vor vei. Og vi lover for Guds ansigt, at vi med hans Aands bistand vil være tro mot den guddommelige aabenbaring, som er os overlevert fra fædrene og som vi ubeskaaret og uforfalsket vil overgi til vore barn og de kommende slegter i Norge. (Enstemmig).

II.

Det maa derfor fylde os med dyp smerte i denne tid at se bibeltro mænd indgaa i frivillig samarbeide med dem, som har brutt med bibelens autoritet og indsat menneskemeninger i Guds ords sted, og som valgte repræsentanter for den frivillige kristelige virksomihet i Norge nedlægger vi en bestemt protest mot et saadant samarbeide, som kun kan tjene til at styrke den liberale teologis stilling og gi det utseende av, at den er en med den gamle bibeltro kristendom likeberettiget retning. (Mot 1 stemme.)

Stortingsstenograf R. Pedersen (Norges kristelige ungdomsforbund, Kristiani-Akerrshus krets) stemte imot dette punkt da det var rettet mot det såkalte "Drammensmøte" (7.-8- september 1919) som ville fremme gjensidig respekt og samarbeid mellom "positive" og "liberale" teologer.

III.

Vi enes derfor om likeoverfor den liberale teologi at hævde følgende fremgangslinjer:

 1. Indenfor det frivillige kristelige arbeide vil vi vaake over at der som tillidsmænd og arbeidere kun vælges folk som uforbeholdent stiller sig paa Skriftens grund efter vor kirkes bekjendelse. (Mot 2 stemmer.)
 2. Hvor menigheterne har prester, der vitterlig ikke forkynder det bibelske evangelium hævder vi den levende menighets ret til paa andre lovlige veie at betjene sig med Guds ord, daap og nadver. (Ordet "lovlige" vedtoges med 472 mot 334 stemmer).
 3. Vor avgjørende kamp mot den liberale teologi vil dog maatte føres i skolen, hvor de umyndige barn allerede mange steder paatvinges den nye tro. Vi enes derfor om ved alle lovlige midler at sørge for at skaffe vore skoler lærere og lærerinder, som deler vor kirkes tro. Hvor dette ikke lykkes hævder vi i nødsfald forældrenes ret ti1 at ta sine barn ut av religionsundervisningen, saafremt de selv sørger for barnas kristendomskundskap efter lovenes maal.— Søndagsskolearbeidet maa søkes fremmet med kraft og planmæssighet over hele landet. (3die punktum mot 1 stemme).
 4. Skal vort folk kunne ta stilling til den liberale teologi, som hidtil jevnlig har fortiet sit sande væsen maa vi sætte igang et planmæssig oplysningsarbeide over det hele land. (Enstemmig.)
R. Pedersen gikk av samme grunn også mot III.a, men erklærte seg enig i den grunntanke som lå under dette punkt. De tilspissende ord "kun" og "uforbeholdent" måtte bort slik at teksten lød: "Indenfor det frivillige kristelige arbeide vil vi vaake over at der som tillidsmænd og arbeidere vælges folk som stiller sig paa Skriftens grund efter vor kirkes bekjendelse."

Biskop Hognestad hadde foreslått at ordet "lovlig" skulle inn i III.b. Bl.a. Hallesby mente dette var unødvendig. Flere anmodet Hognestad om å trekke forslaget tilbake.   Forslaget fikk imidlertid flertall. Hognestad foreslo også en ny innledning til III.b: "I de menigheter som har prester med fuldtonende kristendomsforkyndelse, bør de troende slutte sig om dem med tillid og hjælpe dem i deres arbeide". Dette ble forkastet med stort flertall.

IV.

Det vigtigste middel til at møte den liberale teologis indtrængen ser vi dog i de frivillige kristelige organisationers positivt byggende arbeide.

Vi enes derfor om at selvstændiggjøre og styrke disse, saa de ved Guds naade kan bære vort folk gjennem den nyrationalistiske bølge, som nu skyller ind over os. Skal dette Iykkes, maa vi hver i vor organisation føle det fælles ansvar og undgaa al unødig indbyrdes strid.

Med fornyet kraft vil vi dra omsorg for at det gamle fuldtonende evangelium blir forkyndt i by og bygd over det hele land. Samtidig vil vi videre utvikle vort kristelige skolearbeide: vore ungdomsskoler, bibelskoler, lærerskoler, gymnasium og menighetsfakultet, som tilsammen danner rygraden i vort kristelige arbeide.

Særlig ønsker vi at slaa ring om vort menighetsfakultet som i denne kritiske tid søker at skaffe vor kirke og vort frivillige arbeide bekjendelsestro teologer i sin tjeneste.

Skal vi naa ind i de tusen hjem maa vi ogsaa styrke det kristelige pressearbeide, som hidtil er sat igang og føre dette frem til vort maal: en kristelig dagspresse hvormed vi kan naa det hele folk. (E:nstemmig).

V.

For mange av kirkens venner er det i denne tid blit et samvittighetsspørsmaal om de under de nuværende forhold kan være med og opretholde en kirke som ansætter professorer, prester og lærere, som forkynder og lærer stik i strid med kirkens bekjendelse. Vor endelige avgjørelse i denne sak vil avhænge dels av den liberale teologis fremgang dels av det hensyn myndigheterne tar til vore berettigede krav. Imidlertid maa vi allerede nu forberede os paa at den tid kan komme, da de nuværende kirkelige rammer vil sprænges. (Enstemmig).

VI.

Landsmøtet nedsætter en fortsættelseskomite paa 7 medlemmer som skal iverksætte dets beslutninger, med aarvaakent øie følge utviklingens gang og i fornødent fald sammenkalde nyt landsmøte. (Enstemmig).

VII.

Saa gaar vi frimodig til denne aandens strid, som vi nu er kalt til at føre med bøn om at vi sandheten tro i kjærlighet altid maa kjæmpe med lysets rette vaaben.

Dertil gi Gud os alle sin naade ved Jesus Kristus vor frelser. Amen.

Anden resolution.

Til
Statsmyndigheterne.

Undertegnede valgte repræsentanter for følgende frivillige kristelige organisationer inden

Den norske kirke:
Det norske lutherske Indremissionsselskap,
Det norsk lutberske Kinamissionsforbund,
Det norske Missionsselskap,
Den norske Santalmission,
Norges kristelige Ungdomsforbund,
Indre Sjømandsmission,
Vestlandske Indremissionsforbund,
Det norske Kirkeparti,
Det blaa Kors, Norsk Finnemission,
Nonges kristelige Lærerforbund,
Det norske lutherske Finnemissqonsforbund,
Arbeidsutvalget for frivillig Menighetsorganisation,
Ungdomsskolelærerlaget,
Broderringene,
Menigihetsfakultetet,
Det norske Søndagsskoleforbund,
Den norske Israelsmission,
Sudanmissionen,
Tsjilimissionens Landsorganisation,
Bekjendelsestro Presters Broderkreds,
Østlandske Indremissionsforbund

samt flere mindre sammenslutninger i et antal av 950 fra det hele land føler det som sin pligt overfor vore kirkelige myndigheter at ultale det arbeidende kristenfolks syn paa den liberale teologi og den situation som er indtraadt ved denne teologis indtrængen i kirke og skole.

1.

Den liberale teologi blev officielt indvarslet i vor kirke ved dr. Joh.s Ordings utnævnelse til professor i troslære og har i den følgende tid albid tydeligere vist, hvad den bærer i sit skjød. Vi staar nu ovenfor den kjendsgjerning at prester og teologiske professorer i vor kirke og religionslærere i vor skole aapent forkynder en lære, som ikke bare er i strid med den lutherske kirkes bekjendelse, men ogsaa med den f elleskristelige tro (de 3 trosartikler).

2.

Det arbeidende kristenfolk, som samles i den frivillige virksomhet, har fra første stund mødt denne teologi med bestemt protest. Vi minder om de mange møter og protestresolutioner i anledning av professor Ordings utnævnelse. Vi minder videre om at denne protest fik sit uttryk i handling ved Menighetsfakultetets oprettelse og fortsatte bestaaen. Endelig minder vi om Gjeilomøternes "basis", som gir et utvetydig uttryk for kristenfolkets stilling til den liberale teologi.

Den nuværende kirkestrid er derfor ikke noget nyt, men et konsekvent utslag av en grundstilling som altid har været hævdet.

3.

Den liberale teologi har bragt vor kirke ind i en skjæbnesvanger opløsningstilstand. Guds ord fordunkles blandt os. Det bibelske evangeliums frelsende sandhet faar ikke Iyde i sin fulde klarhet og kraft. Og stillingen for det bibeltro kristenfolk truer med at bli utaalelig.

De blir nemlig flere og flere som spør sig selv om de kan være med at opretholde en kirke, som ved sine ansættelser i kirke og skole faktisk anerkjender den liberale teologi som likeberettiget med den gamle bibel og bekjendelsestro kristendom.

Hele vort kirkelige liv holder paa at bli en pinefuld usandhet, som virker nedbrytende paa almindelige kristnes enkle begreper om sandhet og ret. De liberale prester bekjender med sin mund i kirkens liturgi og trosbekjendelse noget som man vet de ikke virkelig mener. Eksempelvis nævner vi Kristi evige guddom, overnaturlige undfangelse og legemlige opstandelse.

At la os betjene av disse mænd med forkyndelse, daap, nadver og konfirmation blir os mere og mere utaalelig. — Og mange er de forældre utover vort hele land som krymper sig ved at sende sine umyndige barn til en religionsundervisning, som er stik i strid med deres egen dyre tro og vor kirkes bekjendelse. Vanskeligst er i saa henseende stillingen ved den høiere skole.

4.

Som repræsentanter for det arbeidende kristenfolk i alle dele av vort land fra Finmarken til Kristianssand vet vi at disse ting brænder i store kredse av vort folk Vi kan derfor ikke længer tie til dette, men ønsker at tale like ut, og henstiller indtrængende til kirkestyrelsen at holde sig stillingens alvor klart for øie og søke gjennemført saadanne ordninger, som i nogen grad kan avhjælpe den skade og uret som nu sker.

Det grundlæggende synspunkt for den kirkelige administrations behandling av disse spørsmaal maa efter vort syn være dette, at bibel- og bekjendelsestro kristne i vort land aldrig lovformelig maa tvinges til at la sig kirkelig betjene eller sine barn kristelig undervise av prester og religionslærere som fornegter den kristelige tro slik som den er uttrykt i vort eget kirkesamfunds bekjendelsesskrifter. Vi mener at ha ret til at kræve dette baade i retfærdighetens og i aandsfrihetens navn.

Herav følger:

 1. Der bør søkes gjennemført en ordning som gir menigheten officiel adgang til at øve indflydelse paa prestevalget. (Se vedlagte lovforslag). (Enstemmig.)
 2. Likesaa bør der ogsaa under de nuværende forhold ved presteledighet tages hensyn til en menighets krav om at faa en bekjendelsestro prest, naar det fremkommer paa en utvetydig og fyldestgjørende maate f. eks. gjennem offent1ige menighetsmøter. (Enstemmig.)
 3. En videre følge er at naar et antal menighetslemmer ønsker det og er villig til at bære de dermed forbundne utgifter saa maa der være adgang for dem til at kalde en hjælpeprest med like ret til at utføre kirkelige handlinger og bruke kirkehuset som den før ansatte. (Se vedlagte forslag). Vedtat mot 29 stemmer. [i referatet stå "mot 23 stemmer"]
 4. Fremdeles følger av den samme grundsætning at der maa aapnes adgang for forældrene til selv at sørge for sine barns undervisning i kristendom, naar denne fylder det maal som gjælder for det offentlige skolevæsen. (Se vedlagte lovforslag). Vedtat mot 2 stemmer.
 5. Endelig hævder vi at kirkestyrelsen ikke maa autorisere lærebøker i kristendomskundskap ved vore skoler som staar i strid med vor kirkes tro og bekjendelse, likesom der ved bessettelsen av stillingerne som religionslærere ved vore skoler — i særdeleshet ved vore lærerskoler — bør lægges en avgjørende vegt paa at vedkommende deler vor kirkes tro. (Enstemmig.)

Vi er fuldt vel opmerksom paa at gjennemførelsen av de krav som her er stillet, baade vil medføre administrative vanskeligheter og i nogen grad bryte den ensartethet som fra gammel tid har raadet i kirkelige anliggender. Men i en evangelisk kirke maa hensyn til sandheten og samvittigheten veie tyngre end hensynet til den formelle kirkelige uniformitet. Vi tror at ordninger som de der her kræves allerede ved sin blotte tilstedeværelse vil virke som en sterk advarsel mot en rent subjektiv lærevilkaarlighet.

Vi ønsker og beder at Gud maa skjænke vor kirkes styrelse visdom og kraft til i disse vanskelige tider at ordne og lede kirkens anliggender slik at det blir til gavn og fremhjælp for Guds rike i vort norske folk.


LANDSMØTETS LOVFORSLAG

I.

Forslag til forandring i Ot. prp. nr. 47 (1919) §§ l og 13.

§1.

Kirkelig stemmeret har ethvert medlem av statskirken som bor i sognet og har statsborgerlig stemmeret og ikke er i noget tilfælde, som efter grundlovens § 52 a og b og § 53 bevirker suspension eller tap av stemmeret, naar vedkommende senest en maaned før stemmerettens utøvelse har begjæret sig indført i soknemantallet med skriftlig erklæring om, at de deler den kristne tro. Vedtat mot 14 st.

§13.

Som et nyt tredje lead tilføies:
Naar et antal menighetslemmer begjærer det og er villig til at bære de dermed forbundne utgifter, har de adgang til at holde en hjælpeprest med like ret til at utføre kirkelige handlinger og bruke kirkehuset som menighetens øvrige prester. Den nærmere orden for kirkehusets bruk ken i tvisttilfælde fastsættes av Kirkedepartementet. Som saadanne hjælpeprester kan prester i andre menigheter gjøre tjeneste, naar de dertil faar sine foresattes tilladelse.

II.

Forslag til et tillæg til skolelovene.

Landsskolelovens § 6 sidste ledd og byskolelovens § 4 sidste ledd faar følgende tillæg:
Ogsaa forældre i statskirken kan forlange sine barn fritat for at delta i skolens kristendomsundervisning, naar de godtgjør for skolestyret, at de paa anden maate vil skaffe dem den lovbefalte undervisning i dette fag.

Loven om de høiere almenskoler § 7, lste ledd faar følgende tillæg:
Ogsaa elever i statskirken ken paa forlangende fritages for at delta i skolens religionsundervisning, naar det godtgjøres for rektor, at de paa anden maate faar lovbefalt undervisning i dette fag.


Kilde: Wisløff, Joh. M. (utg): Landsmøter i anledning af kirkestriden avholdt i Calmeyergatens missionshus 15.-18. februar 1920. Utgitt av møtets fortsættelseskomité ved Joh. M. Wisløff. Kristiania 1920. 181 sider.

Hallesby, O.: Fra kirkestriden. Kristiania 1919. 139 sider.