Cistercienserne

Grunnleggelse [kart]

Grunnplan

Gudstjenesteliv

Administrasjon

Arkitektur

Gravsteinene

Jordbruk og gartneri

Rekonstruksjon

Tabell
    [norske klostre]

Litteraturliste

 

Tilbake til hovedsiden

Øyvind Andersen og
Oddvar Johan Jensen  (1998),
rev. Oddvar Johan Jensen (2006).

Lyseklosters grunnleggelse 1146

Da Lysekloster ble grunnlagt 1146, var den unge cistercienserordenen 48 år gammel og det hadde bare gått 34 år siden Bernhard grunnla det berømte kloster i Clairvaux. Det sier mye om ordenens hurtige utbredelse at den i løpet av så kort tid kunne bre seg så langt mot nord som til vårt land. Den bredde seg over hele Europa som en mektig monastisk vekkelse. Den kom til England fra Frankrike og derfra til Norge.

I 1146 var bergensbiskopen Sigurd på et besøk i England. Der var han blant annet innom  cistercienser klosteret Fountains Abby, i Yorkshire. Det var da han kom hjem en gang ut på våren eller tidlig på sommeren dette året at han grunnla han klosteret på Lyse. Han hadde flere cisterciensermunker med seg  hjem til Norge fra Fountains. Blant disse var den norske munken Ranulf som ble klosterets første abbed. Munkene fikk straks oppgaven med oppbygging og drift av klosteret.Cistercienserkloster i Norge og deres engelske moderkloster.

Vi vet ikke om biskop Sigurd reiste til England med tanke på å få representanter fra denne klosterordenen med seg tilbake. Han har antakelig kjent cistercienserordenen fra Nonneseter. Mye tyder på at han har blitt grepet av denne ordenen på et eller annet tidspunkt. En av grunnene til Sigurds reise til England kan ha vært at han ville ha med seg denne nye ordenen til Norge, men dette vet vi ikke noe sikkert om. Det forholdt seg i hvert fall slik at Sigurd hadde arvet en gård på Lyse etter faren sin. Denne overdrar han til den nyankomne ordenen og gir den dermed selvstendighet og et viktig økonomisk grunnlag å bygge på. En slik gavemildhet kan vitne om stor personlig iver og begeistring, og kanskje også håp for cisterciensernes betydning i sitt eget bispedømme. Lysekloster kom etter hvert til å bli både rikt og livskraftig. Klosteret var i drift helt frem til reformasjonen.

Fountains Abbey er moderkloster til Lysekloster og klosteret i Kirkstead til Hovedøya kloster. Senere ble disse oppgavene overdradd til andre kloster som lå nærmere. I ett år var Lysekloster datterkloster av Alvastra i Sverige. En tid før reformasjonen ble det overdratt til Sorø kloster på Sjælland.