Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

KIRKERITUALET 1685

Etter boken "Danmarks og Norgis Kirke-Ritual" 1685-1985.
Tekstene (unntatt klokkerbønnene) er hentet inn fra "Forordnet Alter-Bog" 1792.

Innledning (forberedelse)

Inngang

Preludium
Et kort preludium der man har orgel. Presten går for alteret.

Inngangsbønn
Bes av klokkeren, i kordøren eller på kirkegulvet.

Klokker
Herre! jeg er indkommen i dette dit hellige Huus, at høre hvad du Gud Fader min Skabere, du Herre Jesu min Frelsere, du værdige Hellig Aand  i Liv og Død min Trøstermand vil tale til mig. Herre! oplad nu saaledis ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld mit Hierte, at jeg kand af Prædiken lære at sørge for mine Synder, og at tro i Liv og Død paa Jesum, og hver Dag i et helligt Liv og Levnet mig forbædre: Det høre og bønhøre Gud ved Jesum Christum Amen!

Fader vor, du som etc.

Kyrie-salme   
Varierer etter kirkeåret. Denne synges fra pinse til jul.
Kingos salmebok
003 Kyrie, Gud Fader, alsomhøjeste Trøst
Lovprisnings-salme
Denne salmen synges i alle gudstjenester.
Kingos salmebok
006 Aleneste Gud i Himmerig være Lof og Priis for al sin Naade
Dagens kollektbønn
Prest
Herren være med eder!

Kor
Og med din Aand!

Prest (synger)
Herre Gud, himmelske Fader, vi takke dig tilbørligen, og love og prise dig ævindeligen, at du satte os arme Mennisker, som for Syndens Skyld skulde været under Dødens og Sathans Tyranni, din Søn til en Konge, hvilken der er en retfærdig og sagtmodig Konge, og vil formedelst sin Død giøre os fri fra vore Synder og være vor Frelsere, som vil redde og hielpe os mod Døden: Vi bede dig ogsaa, at du formedelst din Hellig Aand vil saa oplyse, styre og regere os, at vi allene kunde holde os til denne retfærdige Konge og Frelser, og ikke, som Verden gjør, forarge os paa hans fattige Skikkelse og foragtet Ord, men formedelst en fast Tro til hannem til evig Tid blive salige, ved den samme din elskelige Søn, Jesum Christum, vor Herre, som med dig lever og regnerer i Hellig Aands Enighed, een sand Gud fra Ævighed og til Ævighed!

Kor og menighet
Amen.

Forkynnelse av Guds ord, og menighetens forbønn

Epistel- eller lektie-teksten
Teksten synges.
Prest
Epistelen skriver St. N.N. Apostel til de N.N.
eller
Denne Hellige Lectie skrivis i, eller hos N.N.

Prest (synger)
(Epistel-/lektieteksten)

Salme
En kort salme over epistelen. (Etter Kingos Salmebok: En lang høymessesalme over evangeliet.)
Kingos salmebok
033 Herre Christ! Gud Faders eenbaarne Søn
eller
034 Kom Hedningernes Frelser sand
Salme
Varierer etter kirkeåret. Denne synges de fleste søndager fra pinse til jul.
Kingos salmebok
002 Nu bede vi den Helligaand
Evangelieteksten
Teksten synges.
Prest (synger?)
Dette hellige Evangelium skriver Evangelisten N.N.

Kor
Gud være lovet for sit gladelige Budskab.

Prest (synger)
(Evangelieteksten.)

Tros-salmen
Kingos salmebok
009 Vi troe allesammen paa een Gud
Preken

Salme
I byene, og på landet hvor det kan sekje, synges 1-2 vers over evangeliet.

Predikanten formaner menigheten til å be om Guds hjelp for prekenen
Fadervår
 
Lesning av dagens prekentekst, som er evangelieteksten
Preken

Prekenen var ikke over en time.

Avslutning av handlingen fra prekestolen

Bøn
Presten skal avslutte med en allminnelig bønn. Eksempelet er "Almindelig Bøn" i Litaniet.
Spesielt skal han også be for de som vil begi seg i ekteskapsstand, og for syke og svake og sengeliggende som ønsker forbønn.
Til slutt ber han Fadervår.

Kunngjøringer
Om neste gudstjeneste, opplesing av kongelige mandater, annet som presten er spurt om å kunngjøre, o.l.

Velsignelse
Den apostoliske velsignelse

Prest
Allernaadigste Gud, himmelske Fader, vi elendige Mennisker bekiende hierteligen vore mange grove synder, men oplys du vore Sind, saa vi retteligen omvendis til dig og annamme Syndernis Forladelse ved Troen af din Naade efter dit Ord, og maa findis dine rette aandelige Børn med daglig Øvelse og Forøgelse i din sande Frygt, indtil vi blive ævindeligen salige. Og dismidlertid und os dit Ords Tieneste ret og reent! Bevar vor allernaadigste Konge, med det ganske Kongl. Arve-Huus; Saa og Hans Kongl Maj. samtl. Raad, og all anden christelig Øvrighed! Und os Fred og Rolighed, baade timelig og aandelig! Afvend Krig og Blodstyrtning efter din faderlige Godhed! Giv os mod Hunger og dyr Tid din faderlige Velsignelse til den daglige Nødtørftighed! Afvend Pestilense og farlige Sygdomme, at vi kunde prise dit Navn baade her i Menigheden, og siden i al ævighed, ved Jesum Christum vor Herre! Amen!

Fader vor, du somer i Himlene ...

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade lyse sit Ansigt over dig, og være dig naadig!
Herren løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred!
Salmevers etter prekenen
Varierer etter kirkeåret. Denne synges de fleste søndager fra pinse til jul.
Siste vers av Kingos Salmebok
088 Nu er os Gud miskundelig:

Ære være Gud Fader i Himmerig, etc

Dåp
Når dåp forrettes i høymessen, finner den vanligvis sted her.

Samling om Herrens bord

Innledning av nattverden

Nattverdformaning
Herrens bønn
Herrens innstiftelsesord

Prest
Paa det kiereste Christi Venner, at i rettelig og værdelig kunde annamme det høiværdige Sacramente, da bør eder disse to Ting her besynderlig at vide som ere hvad i skulle troe og giøre. Disse Ord Christus sagde: Dette er mit Legeme, som givis for eder. Item: Dette er mit Blod som udgydis for eder til Syndernis Forladelse skulle I fuldkommeligen troe saa at være i Sandhed at Jesus Christus er der selv tilstæde med sit Legem og Blod i Sacramentet efter Ordets Lydelse. Dernæst skulle I ogsaa troe af Christi Ord til Syndernis Forladelse, at Jesus Christus skenker eder sit Legem og Blod til Stadfæstelse paa alle eders Synders Forladelse. Paa det sidste skulle I og giøre Christi Befaling fyldist der som hand saa byder eder sigendis: Tager hen og æder det. Item: Drikker alle her af. Item:  Dette gjører i min Hukommelse;   Ti hand haver givet os sit Legem og Blod at æde og drikke til Syndernis Forladelse, og derhos ihukomme hans hellige Død og Pine. Derfor naar I saa troe disse Christi Ord og gjøre efter denne hans Befaling, saa ere i ret prøvede, som Paulus siger, og værdeligen kunde æde Christi Legeme, og drikke hans Blod til eders Synders Forladelse: Der til give eder Gud Fader sin Naade ved samme Jesum Christum vor Herre! Og der om ville vi bede sigendis af Hiertet:
Fader vor, du som er i Himlene! Helligt vorde dit Navn! Tilkomme dit Rige! Skee din Villie her paa Jorden, som den er i Himmelen! Giv os i Dag vort daglige Brød! Og forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyldener! Leed os ikke udi Fristelse; Men frels os fra det Onde; Ti Riget er dit, Magten og Æren i Ævighed! Amen!
Vor Herre Jesus Christus i den Nat der hand blev forraadt, tok hand Brødet, takkede og brød det, gav sine Discipler og sagde: Tager dette hen, og æder det: Det er mit Legeme, som givis for eder: Dette giører til Min Hukommelse!

Lige saa tog hand og Kalken efter Aftens Maaltid, takkede, gav dennem, og sagde: Drikker alle deraf: Denne er det ny Testamentis Kalk i mit Blod, som utgydis for eder til Syndernis Forladelse: Dette gjører, saa ofte som i det drikke, til min Hukommelse.

Nattverdmåltidet
Under utdelingen synger menigheten nattverdsalmer.
Nattverdønske etter hvert knefall.
Kingos salmebok
016 Jesu søde Hukommelse
eller
017 O Guds Lam! uskyldig

eller noen nevnte salmer for Skjærtorsdag
155 Jesus Christus er vor Salighed
eller
156 Hjælp, Gud! at jeg nu kunde

Utdeling, med ordene "Dette er Jesu sande Legeme. Dette er Jesu sande Blod".
Prest
Den korsfæste og opstandne Christus Jesus, som nu har spiset og skenket eder med sit hellige Legeme og Blod, hvormed hand har fyldistgiort for alle eders Synder, hand styrke og opholde eder der ved i en sand Tro til det evige Liv!
Takkesalme for nattverden
"En smuk og beqvem Takke-Psalme." 
Gud være lovet
eller sjå over??
Takkekollekt for nattverden
Prest (synger)
Herren være med eder! 

Menighet (synger)
Og med din Aand. 

Prest
Vi takker dig Herre almægtigste ævige Gud, at du med disse salige Gaver haver os vedergvæget, nu bede vi din Barmhiertighed, at du lader os disse samme Gaver ret bekomme til vor Trois Styrkelse paa dig, og til en brændendis Kierlighed imellem os selv indbyrdis for din Søns Jesu Christi vor Herris Skyld!

Menighet
Amen.

Avslutning: Signing til tjeneste

Velsignelse
Den aronittiske velsignelse
Prest
Herren være med Eder!

Menighet
Og med din Aand!

Prest
Herren velsigne dig og bevare deg!
Herren lade lyse sit Ansigt over dig, og være dig naadig!
Herren løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred!

Menighet
Amen.

Utgangssalme
Salme over dagens evangelietekst. 
 
Utgang

Kort bønn
Presten ber kort for Ordets fremgang, og Kongens og Landets velstand.

Utgangsbønn
Bes av klokkeren, i kordøren eller på kirkegulvet.

Klokker
Herre! jeg takker dig af mit gandske Hierte, at du nu haver lært mig hvad du vil, at jeg skal giøre: Hielp mig nu, min Gud, ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld, at jeg maa bevare dit Ord i et reent Hierte, der af i Troen styrkis, og i et helligt Levnet forbedris, og mig der ved i Liv og Død trøste, Amen.
Fader vor, etc.