Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

ALTERBOKEN 1889

Dette er "Den fuldstændigere Form" av søndagens høymesse.
Eksemplene er hentet fra første søndag i advent.
Første alternativ er valgt der alterboken har flere valgmuligheter.

Innledning (forberedelse)

Inngang

Preludium
Et kort preludium der man har orgel. Presten går for alteret.

Inngangsbønn
Bes av klokkeren i kordøren.

Inngangssalme
En kort salme. Salme etter kirkeåret eller bedesalme.

Klokker
Herre! Jeg er kommen ind i dette Dit hellige Hus for at høre, hvad Du, Gud Fader, min Skaber, Du Herre Jesus, min Frelser, Du værdige Helligaand,  i Liv og Død min Trøstermand, vil tale til mig. Herre! Oplad nu saaledes ved din Helligaand for Jesu Kristi Skyld mit Hjerte, at jeg af Dit Ord kan lære at sørge over mine Synder, at tro i Liv og Død paa Jesus, og forbedre meg hver Dag i et helligt Liv og Levnet. Det høre og bønhøre Du ved Jesus Kristus! Amen.
Syndsbekjennelse og kyrie
Prest
Lader os bøie os for Gud og bekjende vore Synder.

Jeg arme, syndige Menneske bekjender for Dig, hellige, almæktige Gud, min Skaber og Gjenløser, at jeg ikke alene har syndet mot Dig i Tanker, Ord og Gjerninger, men ogsaa er undfangen og født i Synd, saa at jeg for Dig, retfærdige Gud, er ganske og aldeles straffskyldig og fordømmelig. Derfor henflyr jeg til Din store Barmhjertighed og beder for Jesu Kristi Skyld: Gud, vær mig Synder naadig.
Menighet (synger)
Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde Dig!
Kriste eleison! Kriste miskunde Dig!
Kyrie eleison! Herre Helligaand, miskunde Dig!
Lovsang (Gloria)
I fastetiden kan denne falle bort.
Prest (synger, evt sier)
Ære være Gud i det høieste!

Menighet (synger)
Og Fred på Jorden, i Menneskene en Velbehagelighed!

Dagens kollektbønn
Prest (synger, evt sier)
Herren være med eder!

Menighet (synger)
Og med din Aand!

Prest (synger, evt sier)
Lader os alle bede!

Herre Gud, himmelske Fader! vi takke dig, som det sig bør, og love og prise dig til evig Tid, at du satte din Søn til Konge over os arme Mennesker, som for Syndens Skyld skulde været under Dødens og Satans Magt, og gav os i ham en retfærdig og sagtmodig Konge, som ved sin Død vil gjøre os fri fra vore Synder og være vor Frelser og redde og hjælpe os imod Døden: Vi bede dig, at du ved din Helligaand vil saa oplyse, styre og regjere os, at vi alene kunne holde os til denne retfærdige Konge og Frelser, og ikke, som Verden gjør, forarge os paa hans fattige Skikkelse og foragtede Ord, men ved en fast Tro paa ham til evig Tid blive salige, ved den samme din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regjerer i Helligaands Enighed, een sand Gud fra Evighed og til Evighed, Amen!

Menighet (synger)
Amen.

Forkynnelse av Guds ord, og menighetens forbønn

Første skriftlesning (epistel)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Prest
Denne hellige Epistel skriver ...
Epistelsalme
Kort salme eller et salmevers som svarer til epistelen eller er av lovprisende innhold.
Eks: Nu lover Herrens Navn  eller  Gladelig vil vi Halleluja kvede.
Andre skriftlesning (evangelium)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Prest
Dette hellige Evangelium skriver ...
(Evangelietekst.)

Menighet (synger)
Pris og Ære være Dig, Herre!

Trosbekjennelse
Den apostoliske trosbekjennelse.
Prest
Lader os bekjenne vor hellige Tro!

Prest, evt også menighet
Jeg tror paa Gud Fader, Allmektigste, Himmelens og Jordens Skaber.

Jeg tror paa Jesus Kristus, Guds enbaarne Søn, vor Herre, som blev undfangen af den Helligånd, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begraven, nedfor til Helvede, opstod tredie Dag fra de døde, opfor til Himmels, sidder hos Guds, den almæktige Faders, høire Haand, hvorfra Han skal igjenkomme for at dømme levende og døde.

Jeg tror paa den Helligaand, en hellig almindelig Kirke, de helliges Samfund, Syndernes Forladelse, Kjødets Opstandelse og det evige Liv.

Menighet (synger)
Amen.

Høymessesalme
Preken

Fri bønn uten Fadervår 
Lesning av dagens prekentekst
Preken
Lovprisning

Prest
Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand, som var og er og bliver een sand Gud fra Evighed og til Evighed! Amen.
Den allminnelige kirkebønn
Bes fra prekestolen.
* Tas med i den tid Stortinget er samlet.
** Tas med i den tid konfirmasjopnsforberedelse foregår i menigheten.

Før Fadervår blir det også bedt for syke i menigheten, for de som har begjært forbønn, samt for dem som det lyses til ekteskap for.

Prest
Evige, barmhjertige Gud, vi bede Dig i vor Herres Jesu Navn:

Se naadig til Din kristne Kirke, bevar den og hellige den i Din sandhed. Lad Dit Ord forkyndes purt og rent og Dine Sakramenter rettelig forvaltes. Giv Din Kirke retskafne Tjenere, som baade lære vel og leve vel. Uddriv Arbeidere i Din Høst og oplad Troens Dør for alle Hedninger og for Israels Folk. Tænk i Barmhjertighed på Din Kirkes Fiender og giv dem Omvendelse til Livet!

Hold Din skjermende Haand over vort Folk og Fedreland og vore Landsmænd i det fjerne og paa Havet. Lad det gode lykkes iblandt os og forhindre alle onde Raad og alle ugudelige Idrætter. Bevar og velsign vor Konge, vor Dronning, vor Kronprins og Kronprinsesse og hele det kongelige Hus, [det nå forsamlede Storting,]* Kongens Raad og al vor Øvrighed. Giv dem Visdoms og Herrens Frygts Aand til sit høie Kald, at vi maa leve et roligt og stille Liv i al Gudfryktighed og Ærbarhed!

Vær, o Gud, efter Din Forjættelse Enkers Forsvar og faderløses Fader. Giv alle syge og sorgfulde Lindring og Trøst, kom naadig de anfægtede til Hjælp og dem, som ere i Dødsens Nød. Vær deres Styrke, som lide Trængsel for Jesu Navns Skyld! Giv et fredsommeligt og lykkeligt Samliv, godt og tjenligt Veir, retsindige og kristelige Raad til al vor Gjerning!

Særlig befale vi denne Din dyrekjøpte Menighet til Din Varetægt. Hold Forargelser borte fra os og foren os i Din hellige Kjærlighed. Lad de smaa, som døpes i Dit Navn opvoxe i Din Frygt. [Giv de unge, som skulle bekræftes i sin Daabspagt, Hjerter til at forsage og tro.]** Giv Dine Nadverdgjæster Fred og evigt Liv ved Dit Bord!

Forbarm Dig, o Gud, over alle Mennesker efter Din store Kjærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og naar vor Time kommer, forund os salig at bortdø fra denne Verden og paa den yderste Dag at opstaa til Din Herlighed! Amen.

Fader vor, Du, som er i Himlene! Helliget vorde Dit Navn! Komme Dit Rige! Ske din Vilje, som i Himmelen, saa og paa Jorden! Giv os idag vort daglige Brød! Og forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyldnere! Og led os ikke udi Fristelse! Men frels os fra det onde! Thi Riget er Dit, Magten og Æren i Evighed. Amen.
Avslutning av handlingen fra prekestolen

Kunngjøringer
Evt kunngjøringer av kirkelig art, f eks underretning om forestående konfirmasjon, anbefaling av gaver til misjonen, til fattige eller til andre velgjørende formål.

Den apostoliske hilsen

Vor Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kjærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle! Amen.
Salme etter prekenen
Dåp
Når dåp forrettes i høymessen, finner den vanligvis sted her.

Samling om Herrens bord

Salmevers før nattverden
Innledning av nattverden

Hilsen (Salutatio)
Lovprisning  (Prefasjonen)
Hellig  (Sanctus)
Nattverdformaning


Deretter kneler nattverdgjestene så mange som får rom ved alterringen. De øvrige nattverdgjester, samt resten av menigheten forblir stående.

Herrens bønn
Herrens innstiftelsesord

Prest (synger, evt sier)
Herren være med eder!

Menighet (synger)
Og med din Aand!

Prest (synger, evt sier)
Opløfter eders Hjerter til Herren!

Menighet (synger)
Vi opløfter vore Hjerter til Herren.

Prest (synger, evt sier)
Lader os takke Herren, vor Gud!

Menighet (synger)
Det er værdigt og ret.

Prest (synger, evt sier)
I Sandhed, værdigt og ret er det, at vi altid og allevegne prise Dig, hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud, ved Jesus Kristus, vor Herre, ved hvem Englene lovsynge Din Majestæt og de hellige Serafer  med samstemmig Jubel prise Dit Navn. Med dem vil ogsaa vi forene vore Røster og tilbedende sige:
Menighet (synger)
Hellig, hellig, hellig er den Herre Zebaoth; al Jorden er fuld af Hans Ære.
Hosianna i det høieste!
Velsignet være den, som kommer i Herrens Navn!
Hosianna i det høieste!
Prest
Kjæreste Kristi Venner! For at I ret og værdig kunne modtage det høiværdige Sakramente, bør I legge Eder vel på Sinde, hvad det er, I her skulle tro og gjøre. Af disse Kristi Ord: "Dette er Mit Legeme, som gives for eder", "Dette er Mit Blod, som udgydes for eder til Syndernes Forladelse", skulle I tro, at Jesus Kristus er selv tilstede med Sit Legeme og Blod i Sakramentet, som Ordet lyder. Dernæst skulle I ogsaa tro af Kristi Ord: "Til Syndernes Forladelse", at Jesus Kristus skjænker eder Sit Legeme og Blod til Stadfæstelse paa alle eders Synders Forladelse. Endelig skulle I ogsaa gjøre efter Kristi Befaling, der Han saa byder eder sigende: "Tager dette hen og æder det", "Drikker alle deraf" og "Dette gjører til Min Ihukommelse". Naar I saa tro disse Kristi Ord og gjøre efter denne Hans Befaling, da ere I ret prøvede og kunne værdig æde Kristi Legeme og drikke Hans Blod til eders Synders Forladelse. Saa skulle I ogsaa tilsammen takke den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, for saa stor en Gave og elske hverandre af et rent Hjerte og med hele den hellige Kirke have Trøst og Glæde i den Herre Kristus. Dertil give eder Gud Fader Sin Naade ved den samme Jesus Kristus, vor Herre! Amen.
Prest
Lader os alle bede!

(Synger, evt fremsier)
Fader vor, Du, som er i Himlene! Helliget vorde Dit Navn! Komme Dit Rige! Ske Din Vilje, som i Himmelen, saa og paa Jorden! Giv os idag vort daglige Brød! Og forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyldnere! Og led os ikke udi Fristelse! Men frels os fra det onde! Thi Riget er Dit, Magten og Æren i Evighed.

Menighet
Amen.

Prest (synger, evt sier)
Vor Herre Jesus Kristus, i den Nat, da Han blev forraadt, tok Han Brødet, takkede og brød det, gav Sine Disciple og sagde: Tager dette hen og æder det! Dette er Mit Legeme, som gives for eder. Dette gjører til Min Ihukkommelse!
Ligesaa tok Han og Kalken efter Aftensmaaltidet, takkede, gav dem og sagde: Drikker alle deraf! Denne er det nye Testamentes Kalk i Mit Blod, som utgydes for eder til Syndernes Forladelse. Dette gjører, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse!
Nattverdmåltidet
Under utdelingen synger menigheten "O Guds Lam uskyldig" eller en annen nattverdsalme.
Nattverdønske etter hvert knefall.
Utdeling, med ordene "Dette er Jesu sande Legeme. Dette er Jesu sande Blod".
Prest
Den korsfæstede og opstandne Kristus Jesus, som nu har skjænket eder Sit hellige Legeme og Blod, hvormed Han har gjort Fyldest for alle eders Synder, Han styrke og opholde eder derved i en sand Tro til det evige Liv! Fred være med eder! Amen.
Takkesalme for nattverden
 
Takkekollekt for nattverden
Prest (synger, evt sier)
Lader os takke og bede!
Vi takker Dig, Herre, almægtige, evige Gud, at Du har vederkvæget os med disse Dine salige Gaver. Nu bede vi Din Barmhjertighed, at Du ved samme Dine Gaver vil styrke vor Tro paa Dig og gjøre Kjærligheden brændende mellom os selv indbyrdes,  for Din Søns, Jesu Kristi, vor Herres, skyld!

Menighet
Amen.

Avslutning: Signing til tjeneste

Velsignelse
Den aronittiske velsignelse
Prest (synger, evt sier)
Herren være med eder!

Menighet
Og med din Aand!

Prest
Herren velsigne dig og bevare deg! Herren lade Sit Ansigt lyse over dig og være dig naadig! Herren løfte Sit Aasyn paa dig og give dig Fred!

Menighet
Amen.

Slutningssalme
 
Utgang

Utgangsbønn
Leses av klokkeren.

Klokker
Herre! Jeg takker Dig af mit ganske Hjerte, at Du nu har lært mig, hvad Du vil, at jeg skal gjøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved Din Helligaand for Jesu Kristi Skyld, at jeg maa bevare Dit Ord i et rent Hjerte, deraf i Troen styrkes, i et helligt Levnet forbedres, og have Trøst deraf i Liv og Død! Amen i Jesu Navn.