Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

ALTERBOKEN 1920

Eksemplene er hentet fra første søndag i advent.
Alternativ I er valgt der alterboken har flere valgmuligheter.

Innledning (forberedelse)

Inngang

Preludium
Presten går for alteret (/ prosesjonen kommer inn.???)

Stille bønn
(I menigheter der man ikke vil unnvære den tidligere inngangsbønn, ber klokkeren istedet denne.)

Inngangssalme
En kort bedesalme, eller salme etter kirkeåret.

Syndsbekjennelse og kyrie
Prest
Lad os bøie os for Gud og bekjende vore synder!

Hellige Gud, himmelske Fader! Se i naade til mig arme, syndige menneske, som har krænket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjender den onde lyst i mit hjerte! For Jesu Kristi skyld, hav langmodighet med mig, og forlat mig alle mine synder, og giv mig at frygte og elske dig alene! Herre, miskunde dig over mig! Amen.

Menighet (synger)
Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!
Kriste eleison! Herre Krist, miskunde dig!
Kyrie eleison! Herre Hellig Aand, miskunde dig!

Lovsang (Gloria)
I fastetiden kan denne falle bort.
Prest (synger, evt sier)
Ære være Gud i det høieste!

Menighet (synger)
Og fred paa jorden, i mennesker Guds velbehag!

Dagens kollektbønn
Prest (synger, evt sier)
Herren være med eder!

Menighet (synger)
Og med din aand!

Prest
Lad oss alle bede!

Prest (synger, evt sier)
HERRE GUD, himmelske Fader! Vi lover og priser dig, fordi du har sat din Søn til konge over os syndige mennesker og i ham har givet os en sagtmodig og retfærdig konge, som har fridd os fra vore synder ved sin død og lever for at hjælpe os mot døden. Vi beder dig, oplys og styr os saaledes ved din Hellig Aand at vi alene holder os til denne sagtmodige konge og Frelser, og ikke, som verden gjør, støter os paa hans ringe skikkelse og foragtede ord, men i en fast tro paa ham blir evig salige, ved denne din elskede Søn, Jesus Kristus vor Herre, som med dig lever og regjerer i den Hellig Aands enhet, een sand Gud fra evighet og til evighet.

Menighet
Amen.

 

Forkynnelse av Guds ord

Første skriftlesning (epistel)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Prest
Denne hellige epistel staar skrevet i ...
Epistelsalme
Kort salme eller et salmevers som inneholder lovprisning eller svarer til epistelen.
Andre skriftlesning (evangelium)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Prest
Dette hellige evangelium staar skrevet hos evangelisten...
(Evangelietekst.)

Menighet (synger)
Gud være lovet for sit glade budskap!

Trosbekjennelse
Den apostoliske trosbekjennelse.
En trosbekjennelsessalme kan undertiden synges i stedet.
Prest
Lad os bekjende vor hellige tro!

Prest, evt også menighet
Jeg tror paa Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror paa Jesus Kristus, Guds enbaarne Søn, vor Herre, som blev undfanget ved den Hellige Aand, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod op fra de døde tredje dag, for op til himmelen, sitter hos Guds, den almægtige Faders, høire haand, skal derfra komme igjen for at dømme levende og døde.

Jeg tror paa den Hellige Aand, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kjødets opstandelse og det evige liv.

Menighet (synger)
Amen.

Evangeliesalme.
Preken

Fri bønn
Lesning av dagens prekentekst
Preken
Lovprisning

Prest
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Aand, som var og er og bliver én sand Gud fra evighet og til evighet! Amen.
Avslutning av handlingen fra prekestolen

Forbønn 
Bønn for syke som ønsker forbønn, og for dem som det lyses til ekteskap for.

Kunngjøringer 
F. eks. om gudstjenester og sammenkomster i menigheten o.l.

Den apostoliske hilsen

Prest
Tag imot velsignelsen!
Vor Herre Jesu Kristi naade og Guds kjærlighet og den Hellige Aands samfund være med eder alle! Amen.
Salme

Menighetens forbønn

Den allminnelige kirkebønn
Liturg
Lad os træde frem for Herrens aasyn med tak og bøn.
Evige, barmhjertige Gud! Vi takker dig for alle dine velgjerninger mot os! Du giver daglig brød, du giver glæde og gode dage, du opdrager os ved trængsel og kors for dit rike. Du har givet os dit hellige ord, du har kaldt os til at have hjemme i din kirke paa jorden, og sat os et evig maal hos dig!

Menighet (synger)
Dig være ære i evighet!

Liturg
Nu beder vi dig i vor Herre Jesu navn: Se naadig til din kristne kirke, bevar den og hellige den i din sandhet. Lad dit ord blive forkyndt klart og rent og dine sakramenter blive brukt rettelig. Giv din kirke retskafne tjenere, som baade lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og luk op troens dør for alle hedninger og for Israels folk. Tænk i barmhjertighet paa dem som staar dit ord imot, og giv dem omvendelse til livet!

Menighet (synger)
Herre, hør vor bønn!

Liturg
Giv fred paa jorden og fred i hjertene. Giv verdens statsmænd vilje og visdom til at fremme retfærd og fred, og lad samarbeidet mellem folkene have fremgang. Hold din vernende haand over vort folk og fædreland og over vore landsmænn i det fjerne og paa havet. Bevar og velsign vor konge og hans hus, stortinget, kongens raad og al vor øvrighet. Vern vore hjem, velsign vore skoler og høiskoler, led vor ungdom paa dine veier!
Vær, o Gud, efter dit løfte enkers forsvar og faderløses fader. Giv alle syke og sorgfulde lindring og trøst, kom naadig de anfægtede til hjelp, og dem som er i dødens nød. Vær deres styrke som lider trængsel for Jesu navns skyld. Giv et fredsommelig og lykkelig samliv, godt og tjenlig veir, retsindige og kristelige raad til al vor gjerning!

Menighet (synger)
Herre, hør vår bøn!

Liturg
Tag denne din dyrekjøpte menighet i din varetægt. Hold antøt borte fra os, og forén os i din hellige kjærlighet. Lad de smaa som døpes til dit navn, vokse op i din frygt. Giv vore konfirmanter hjerte til at forsage og tro. Giv dine nadverdgjester fred og evig liv ved dit bord!

Menighet (synger)
Herre, hør vor bøn!

Liturg
Miskunde dig, o Gud, over alle mennesker efter din store kjærlighet i Jesus Kristus, vor Herre. Og naar vor time kommer, giv os da at dø salig bort fra denne verden, og paa den ytterste dag at staa op til din herlighet!

Menighet (synger)
Herre, hør vor bøn! Amen.

Menighetens takkoffer
Skal det være ofring på alteret, følger den her, hvis den ikke kan foregå ved gudstjenestens avlutning.
Dåp
Når dåp forrettes i høymessen, finner den sted her.

Samling om Herrens bord

Kort nattverdsalme
Innledning av nattverden

Hilsen (Salutatio)
Lovprisning (Prefasjonen)
Hellig (Sanctus)
Nattverdbønn, avsluttes med O du Guds lam (Agnus Dei)
Herrens bønn
Herrens innstiftelsesord

Prest (synger, evt sier)
Løft eders hjerter til Herren!

Menighet (synger)
Vi løfter vore hjerter til Herren

Prest (synger, evt sier)
Lad os takke Herren, vor Gud!

Menighet (synger)
Det er værdig og ret!

Prest (synger, evt sier)
I sandhet værdig og ret er det at vi altid og allevegne priser dig, hellige Herre, almægtige Fader, evige Gud, ved Jesus Kristus, vor Herre, han som elsket os og gav sig selv for os, han ved hvem englene lovsynger din herlighet, og din menighet i himmelen og paa jorden  med samstemmig jubel priser dit navn. Med dem vil ogsaa vi forene vore røster, og tilbedende sige:
Menighet (synger)
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, al jorden er fuld av hans ære!
Hosianna i det høieste! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høieste!
Prest
Kjæreste Kristi venner! Lad os komme ham ihu som døde for os og opstod for os. Og lad os med hverandre takke og bede!

Vi takker dig, Herre Jesus Kristus, vi velsigner dit navn, du Guds enbaarne Søn, vor Frelser. Dig være ære for kjærligheten som er sterkere end døden. Vi beder dig, giv os som kommer til dit bord for at mottage dit legeme og blod, at trede frem for dit ansigt med ydmyge og sanddru hjerter. Forén os med dig som grenene med vintræet, lær os at elske hverandre som du har elsket os, og giv os med hele den hellige kirke at have trøst og glæde i dig!

O du Guds Lam, som bar verdens synder,
Miskunde dig over os!
O du Guds Lam som bar verdens synder,
Du give os din fred!

Prest (synger, evt sier)
Fader vor du som er i himmelen! Helliget vorde dit navn; komme dit rike;
ske din vilje som i himmelen, saa og paa jorden; giv os idag vort daglige brød; og forlat os vor skyld, som vi og forlater vore skyldnere; og led os ikke in i fristelse; men fri os fra det onde. For riket er dit, og magten og æren i evighet!

Menighet
Amen.

Prest (synger, evt sier)
Vor Herre Jesus Kristus, i den nat da han blev forraadt, tok han brødet, takket og brøt det, gav sine discipler og sagde: Tag dette og æd det, det er mit legeme, som gives for eder. Gjør dette til minde om mig!
Likesaa tok han og kalken efter aftensmaaltidet, takket, gav dem og sagde: Drik alle derav; denne kalk er den nye pakt i mit blod, som utgydes for eder til syndernes forladelse. Gjør dette, saa ofte som I drikker det, til minde om mig!
Nattverdmåltidet
Under utdelingen synger menigheten egnede salmer.
Nattverdønske etter hvert knefall.
Utdeling, med ordene "Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod".
Prest
Den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus, som nu har givet eder sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle eders synder, han styrke og opholde eder derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med eder! Amen.
Takkesalme for nattverden
Takkekollekt for nattverden
Prest (synger, evt sier)
Lad os takke og bede!
Vi takker dig, Herre, allmægtige, evige Gud, fordi du har vederkvæget os med dine salige gaver. Nu beder vi dig at du ved disse gaver vil styrke vor tro paa dig, og gjøre den indbyrdes kjærlighet brændende mellom os, og stadfæste i os haabet om et evig liv, for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld!

Menighet (synger)
Amen.

Avslutning: Signing til tjeneste

Velsignelse
Den aronittiske velsignelse
Prest (synger, evt sier)
Herren være med eder!

Menighet (synger)
Og med din aand.

Prest
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig naadig!
Herren løfte sit aasyn på dig og give dig fred!

Menighet (synger)
Amen, amen, amen.

Slutningssalme
Utgang

Stille bønn
(I menigheter hvor man ikke vil unnvære den tidligere utgangsbønn, ber klokkeren istedet denne)
Hvor det kan skje, slås tre ganger tre slag med kirkeklokken.

Postludium