Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

ORDNING FOR HØYMESSEN
(Prøveliturgien 1969)

Eksemplene er hentet fra første søndag i advent.
Alternativ I er valgt der alterboken har flere valgmuligheter.

Innledning (forberedelse)

Inngang

Preludium
Liturgen går for alteret / prosesjonen kommer inn.

Inngangssalme
Velges fortrinnsvis etter kirkeåret.

Syndsbekjennelse og nådetilsagn

Syndsbekjennelse
I advents-og fastetiden brukes helst en annen bønn.

Nådetilsagn
Varierer med kirkeået. Dette nyttes fra advent til og med søndag før faste.

Liturg
La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
Hellige Gud, himmelske Far.

Alle
Se i nåde til meg, arme syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger
og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld ha langmodighet med megog forlat meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.
Herre, miskunn deg over meg.

Liturg
Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Johannes ev kap 1 v 12

Menighet
Amen.

Bønnerop (Kyrie) og lovsang (Gloria)
Lovsang faller bort i fastetiden.
Liturg og menighet (synger)
Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.
Kyrie eleison, Helligånd, miskunne deg.
Liturg (synger)
Ære være Gud i det høyeste!

Menighet (synger)
Og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.

Menighet (synger)
Lov, takk og pris fra jorderik,
All æren din skal vorde.
O Fader vår i himmerik,
Stor kjærlighet du gjorde.
Du all ting har i vold og makt,
Set alt må frem som er din akt,
Vel den deg kunne frykte.
Landstads reviderte nr 21 v2

Dagens kollektbønn
Liturg (synger)
Herren være med dere.

Menighet (synger)
Og med deg være Herren.

Liturg
La oss be.
Allmektige Gud
vi takker deg fordi du har satt din Sønn til konge over oss
han som har gitt oss livet ved sin død og lever for å fri oss fra døden.
Gi oss din Ånds lys, så vi kjenner ham når han i dag kommer i tjenerskikkelse
og han kan kjenne oss når han en gang kommer i herlighet
han som med deg og den Hellige Ånde lever og råder fra evighet til evighet.

Menighet (synger)
Amen.

Forkynnelse av Guds ord

Første skriftlesning (epistel)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Tekstleser
Denne hellige epistel står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.
Høymessesalme
Salme som passer til en av skriftlesningene.
Andre skriftlesning (evangelium)
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Tekstleser
Dette hellige evangelium står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.

Menighet (synger)
Gud være lovet for sitt glade budskap.
Halleluja, halleluja, halleluja.
(Evangelietekst.)

Trosbekjennelse
Den apostoliske trosbekjennelse.
Når det er dåp i gudstjenesten, bør den nikenske trosbekjennelse nyttes istedet.
Liturg
La oss bekjenne vår hellige tro.

Alle
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på den Hellige Ånd,
en hellig, allminnelig kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv.
Amen.

Salme før prekenen
Kort bønnesalme.
Preken

Kort, fri bønn
Lesning av dagens prekentekst
Preken
Lovprisning

Predikant
Dette hellige evangelium står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.
(Dagens prekentekst.)
Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.
Predikant
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.
Avslutning av handlingen fra prekestolen

Forbønn
Etter prekenen følger bønn for syke, dåpsbarn og lysningspar.

Kunngjøringer
Om gudstjenester og sammenkomster i menigheten o.l.

 
Salme etter prekenen

Menighetens forbønn

Menighetens forbønn
Liturg
La oss be for kirken og for verden.
Evige Gud, vi takker deg for all din godhet mot oss. Du gir daglig brød; du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel, ved medgang og glede. Du har gitt oss ditt hellige ord, du har kalt oss til å ha hjemme i din kirke på jorden, og satt oss et evig mål hos deg.

Menighet (synger)
Deg være ære i evighet.

Liturg
Nå ber vi deg i Jesu navn, se i nåde til din kristne kirke og hellige den i sannheten. La ditt ord bli forkynt klart og rent, og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke tro tjenere, som både lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og la evangeliet om ditt rike bli forkynt for alle folkeslag. Styrk dem som blir forfulgt for Jesu navns skyld. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelsen og livet.

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn.

Liturg
Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi alle folk et styre som fremmer frihet og rettferd. Hold din vernende hånd over vårt folk og fedreland og over våre landsmenn i det fjerne og på havet. Bevar og velsign vår konge og hans hus, Stortinget, kongens råd og alle som har lederansvar blant oss. Hjelp oss å leve sammen i kjærlighet og fred. Vern våre hjem, velsign våre skoler, led vår ungdom på dine veier. La alt ærlig arbeid lykkes, og lær oss å dele rett med hverandre. Gi tjenlig vær, og bevar oss fra å forderve ditt skaperverk i uforstand. Vær støtte for ensomme og vern for foreldreløse. Gi syke og sorgfulle lindring og trøst, hjelp dem som er i åndelig mørke og alle som strir med døden

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn.

Liturg
Vokt selv denne menighet som du kjøpte så dyrt. Hold antøt borte fra oss, og forén oss i din hellige kjærlighet. La de små som døpes til ditt navn, vokse opp i samfunn med deg. Styrk våre konfirmanter til et liv i forsakelse og tro. Gi dine nattverdgjester fred og evig liv ved ditt bord.

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn

Liturg
Miskun deg, Gud, over alle mennesker for Jesu Kristi skyld. Og gi oss når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden, og på den ytterste dag å stå opp til din herlighet.

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn. Amen.

Menighetens takkoffer
Skal det være ofring på alteret, følger den her, hvis den ikke kan foregå ved gudstjenestens avlutning.
Dåp
Når dåp forrettes i høymessen, finner den sted her.

Samling om Herrens bord

Salme før nattverden
Innledning av nattverden

Hilsen (Salutatio)
Lovprisning
(Prefasjonen) Denne nyttes fra advent til søndag før faste.
Hellig (Sanctus)
Lovprisning
Herrens bønn
Herrens innstiftelsesord
Du Guds Lam (Agnus Dei)

Liturg (synger)
Herren være med dere.

Menighet (synger)
Og med deg være Herren.

Liturg (synger)
Løft deres hjerter.

Menighet (synger)
Vi løfter dem til Herren.

Liturg (synger)
La oss takke Herren vår Gud.

Menighet (synger)
Det er verdig og rett.

Liturg
I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og allevegne takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, ham som du sendte til frelse for verden for å oppfylle dine løfter til fedrene ved profetene. Gi oss ved din Ånd en rett forventning, så vi med jubel kan motta ham som vår Herre og Frelser.
Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil vi også forene våre røster, og tilbedende synge:
Menighet (synger)
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.
Liturg (synger)
Vi priser deg, hellige Gud, himmelens og jordens Herre, som i kjærlighet til din falne skapning gav din Sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. I troens enhet med ham og sammen med alle dine barn trer vi frem for din nådetrone og sier:
Menighet og liturg (synger)
Fader vår du som er i himmelen.
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
med frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
Liturg (synger)
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
Derfor, Herre, minnes vi med takksigelse din lidelse og død, din oppstandelse og himmelfart, og vi ser frem til din gjenkomst i herlighet. Vi ber deg, gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, å tre frem for ditt ansikt med ydmyke og sanndrue hjerter. Forén oss med deg som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og gi oss med hele den hellige kirke å ha trøst og glede i deg.
Menighet (synger)
Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.
Nattverdmåltidet.
Under utdelingen synger menigheten egnede salmer.
Fredshilsen etter hvert knefall.
Nattverdønske etter utdelingen.
Utdeling, med ordene "Kristi legeme - livets brød. Kristi blod - livets beger".
Liturg
Fred være med dere.
Liturg
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss (dere) sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle (våre deres) synder. Han styrke oss (dere) og holde oss (dere) oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.
Takkekollekt for nattverden.
Varierer med kirkeåret. Denne nyttes fra advent til søndag før faste.
Liturg
La oss takke og be.
Vi takker deg, himmelske Far, fordi du har styrket oss med dine salige gaver. Vi ber deg, hjelp oss alltid å feire Jesu minnefest her på jorden slik at vi engang kan få del i den store nattverd i himmelen.

Menighet (synger)
Amen.

Avslutning: Signing til tjeneste

Slutningssalme
Velsignelse og utsendelse

Lovprisning (Benedicamus)
Den aronittiske velsignelse
Utsendelse

Avsluttes med tre ganger tre slag med en av kirkens klokker.

Liturg (synger)
La oss prise Herren.

Menighet (synger)
Gud være lovet.

Liturg (synger)
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred.

Menighet (synger)
Amen

Liturg
Gå i fred. Tjen Herren med glede.
Utgang

Postludium
Under dette går liturgen fra alteret, og menigheten forlater kirken.