Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Liturgi: 1688  1889  1920  1969  1977 (tabell)

ORDNING FOR HØYMESSEN
(1977/Alterboken 1992)

Eksemplene er hentet fra første søndag i advent.
Alternativ A er valgt der alterboken har flere valgmuligheter.

Innledning (forberedelse)

Inngang

Preludium
Liturgen går for alteret / prosesjonen kommer inn.

Inngangssalme
Lovsang eller salme som svarer til kirkeåret, evt bibelsk salme.

Inngangsord

Siri og Arve Brunvoll  foreslår som inngangssalme
006 Gjer døri høg
eller
913 Rop av glede
Liturg
Kjære menighet.
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Syndsbekjennelse
Liturg
La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

Alle
Hellige Gud, himmelske Far.
Se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger
og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld,
ha langmodighet med meg.
Tilgi meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.
Bønnerop (Kyrie)
Liturg og menighet (synger)
Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.
Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.
Lovsang (Gloria)
Liturg (synger)
Ære være Gud i det høyeste!

Menighet (synger)
Og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen

Dagens kollektbønn
Liturg
La oss alle be.
Allmektige Gud, vi lover og priser deg fordi du har satt din Sønn, Jesus Kristus, til konge over oss og igjen lar oss begynne et nådens år i din kirke. Gi oss din Hellige Ånd, så vi kjenner ham når han i dag kommer i en tjeners skikkelse, og han kan kjenne oss når han engang kommer i herlighet, han som i enhet med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

Menighet
Amen.

Forkynnelse av Guds ord

Første tekstlesning
Lesingen følger kirkeårets tekstrekke.
Liturg
La oss høre Herrens ord.

Menighet (synger)
Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Tekstleser
Det står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.
(Bibeltekst.)
Slik lyder Herrens ord.

Høymessesalme
Salme som svarer til dagens karakter eller til en av tekstene, evt bibelsk salme.
Siri og Arve Brunvoll foreslår som høymessesalme
017 Sjå Jerusalem
Andre tekstlesning
Lesningen følger kirkeårets tekstrekke.
Tekstleser
Det står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.
(Bibeltekst.)
Slik lyder Herrens ord.
Trosbekjennelse
Den apostoliske trosbekjennelse.
Liturg
La oss bekjenne vår hellige tro.

Alle
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Salme før prekenen
Kort salme.
Siri og Arve Brunvoll foreslår som salme før prekenen
581 Vår Gud, av nåde rik og stor
Preken
Kan innledes med fri bønn.

Lesning av dagens prekentekst
Preken
Lovprisning

Predikant
Dette hellige evangelium står skrevet hos/i .... i det .. kapittel.
(Dagens prekentekst og preken.)
Predikant
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
som var og er og blir én sann Gud
fra evighet og til evighet.
Salme etter prekenen
Siri og Arve Brunvoll foreslår som salme etter prekenen
020 Konge er du visst

Menighetens forbønn

Kunngjøringer
Kunngjøringene omfatter blant annet kommende gudstjenester, samt oppfordring til forbønn for dåpsbarn, brudepar og syke.
Forbønn
Liturg
La oss vende oss til Gud i bønn.
Herre, vår Gud og Far, vi takker deg, og priser ditt hellige navn, for du er god, og din miskunnhet varer til evig tid.
Vi ber for din kirke på jorden. Fyll den med din Ånd. Bevar den ved Ordet og sakramentene, og la den bære frukt for deg i kjærlighet.
Velsign vår menighet, og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. Kall våre konfirmanter til et liv i forskaelse, tro og tjeneste.
La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafalne til dåpens nåde.
For Jesu Kristi skyld,

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn.

Liturg
Gi fred på jorden, med frihet og rettferd for alle. Lær oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Hjelp oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett.
Velsign vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Hold din vernende hånd over barn og unge. Fyll hjem og skole med din Ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre.
For Jesu Kristi skyld,

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn.

Liturg
(Vi ber i dag særskilt for ... (Aktuelle bønneemner kan her nevnes ganske kort))
Kom til dem som søker deg, og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende, vær nær hos alle ensomme, kom med det evige livs håp til dem som strir med døden; miskunn deg over alle mennesker.
For Jesu Kristi skyld,

Menighet (synger)
Herre, hør vår bønn. Amen.

Menighetens takkoffer
Dette leddet kan sløyfes.
Ofringen kan også skje etter gudstjensten, ved utgangene.
Ofringen kan avsluttes med en kort bønn, for eksempel denne.
Liturg
Herre Gud, himmelske Far, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Velsign disse gaver, så de kan bli til gagn for ditt rike og for vår neste, ved Jesus Kristus, vår Herre.
Dåp
Når dåp forrettes i høymessen, finner den sted her.

Samling om Herrens bord

Salme før nattverden
Siri og Arve Brunvoll foreslår som salme før nattverden
634 Lat kvar jordisk skapning teia
Innledning av nattverden

Hilsen (Salutatio)
Lovprisning (Benedicamus)
Hellig (Sanctus)
Lovprisning
Herrens bønn
Du Guds Lam (Agnus Dei)
Herrens innstiftelsesord

Liturg (synger)
Herren være med dere.

Menighet (synger)
Og med deg være Herren.

Liturg (synger)
Løft deres hjerter.

Menighet (synger)
Vi løfter våre hjerter til Herren.

Liturg (synger)
La oss takke Herren vår Gud.

Menighet (synger)
Det er verdig og rett.

Liturg (synger)
I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv.
Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil vi også forene våre røster, og tilbedende synge:
Menighet (synger)
Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.
Liturg
Oppstadne Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn fordi du gav deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, å ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Forén oss med deg som grenene med vintreet, lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.
Menighet og liturg
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
med frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
Liturg
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
Menighet (synger)
Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred.
Nattverdmåltidet
Under utdelingen synger menigheten egnede salmer.
Fredshilsen eller nattverdønske etter hvert knefall.
Nattverdønske etter utdelingen.
Siri og Arve Brunvoll foreslår som salme under nattverden
004 Gled deg, du Kristi brud

Utdeling, med ordene "Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod".

Liturg
Fred være med dere.
Liturg
Den korsfestede og oppstadne Jesus Kristus har nå gitt dere sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle deres synder. Han styrke dere og holde dere oppe i en sann tro til det evige liv.  Fred være med dere.
Takkekollekt for nattverden
Liturg
La oss takke og be.
Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld.

Avslutning: Signing til tjenste

Slutningssalme
Siri og Arve Brunvoll foreslår som salme til slutt
011 På Jesu død og dyre sår
eller
003 Å kom, å kom, Immanuel
Velsignelse og utsendelse

Lovprisning (Benedicamus)
Den aronittiske velsignelse
Stille bønn
- det slås tre ganger te slag med en av kirkens klokker.
Utsendelse

Liturg (synger)
La oss prise Herren.

Menighet (synger)
Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Liturg (synger)
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Liturg
Gå i fred. Tjen Herren med glede.
Utgang

Postludium.
Under dette går liturgen fra alteret.