Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

KIRKESAMFUNN I NORGE

De første 100 år etter Dissenterloven ble vedtatt, var det befolkningsmessig kun marginale endringer. Så sent som i 1970 ble 96,2% av alle fødte barn i Norge døpt i DnK. I 1971 var det 111.263 medlemmer i registrerte trossamfunn. Dette utgjorde 2,84% av befolkningen. Tilsvarende tall for 1998 er 5,25%. I tillegg kommer uregistrete, Human-Etisk Forbund og folk uten tilhørighet til noe tros- og livssynssamfunn. Andel døpte i DnK var nede i 79,4% i 1987 og har siden steget til 83,8% i 1997.

Listen nedenfor er ikke fullstendig, men gir en oversikt over de viktigste kirkesamfunn som har etablert seg i Norge etter dissenterloven av 1845.
Med unntak for Det Mosaiske trossamfunn er ikke andre religioner tatt med i tabellen.

Kirkesamfunn merket med * avviker på et eller flere vesentlige punkter fra kristendommen, slik den kristne tro er uttrykt i de tre økumeniske symboler.
Av de mange kristne sentre eller trosmenighetene, som er kommet til fra midten av 1980-tallet av, er bare Oslo Kristne Senter tatt med i oversikten.

1818 Vennenes Samfunn (Kvekerne)
Første forsøk på å etablere seg i Norge var allerede 1702/03 i Skien-området. Dette ble stoppet av myndighetene. Neste gruppe kom etter krigen 1807-1814, men de hadde vanskelige kår. En gruppe etablerte seg i Stavanger-området og en mindre i Oslo.
1997: ca 130 medlemmer.
1843 Den romersk katolske kirke
Den første katolske menighet ble tillatt opprettet ved kgl.res. 6. mars 1843. St. Olav menighet ble opprettet 9. april samme år.
SSB 1971:   9.366
SSB 1998: 37.894 medlemmer. Kirken regner dessuten med å ha ca 20.000 uregistrerte medlemmer.
1852 * Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige (Mormonerne)
Mormonerne kom til Danmark i 1849 og til Norge i 1852. Høyesterett erklærte samfunnet for ikke-kristent i 1853, men Teologisk fakultet ved universitetet gav en uttalelse som nyanserte dette noe.
1997: ca 4.000 medlemmer.
1856 Den frie apostolisk-christelige Menighet (Den lammerske frimenighet)
Sokneprest Adolph Lammers i  Skien (1802-1878) meldte seg 2. juli 1856 ut av statskirken. 4. juli startet han arbeidet med å danne en ny frimenighet.
Medlemmene gikk senere inn i baptistmenighetene og De frie evangeliske forsamlinger.
1856 Metodistkirken
Ole P. Petersen hadde noen år arbeidet for metodistene da han i september 1856 dannet den første norske metodistmenighet i Sarpsborg.
SSB 1971: 17.622
SSB 1998: 13.518 medlemmer
1860 Det norske Baptistsamfunn
Dansken Fredrik L. Rymker (1819-84) kom til Norge i 1857 og startet arbeidet for baptismen i Porsgrunn og Skien. Den første menighet ble stiftet i Porsgrunn 22. april 1860. De første medlemmer kom fra de lammerske frimenigheter.
SSB 1971: 11.880
SSB 1998: 10.503 medlemmer.
1872 Det evangelisk-lutherske Kirkesamfunn (DELK)
Inntil 1951: Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet (Jarsbergianerne)
SSB 1971: 3.618
SSB 1998: 3.471 medlemmer.
1877 Den evangelisk lutherske frikirke
Den første menighet dannet i Moss 1877.
SSB 1971: 18.984
SSB 1998: 20.804 medlemmer.
1879 Syvendedags-adventistsamfunnet
Kirkesamfunnet kom til Danmark i 1876 og ble bragt til Norge av J.G. Matteson i 1878. Den første menighet ble organisert i Kristiania året etter.
SSB 1971: 6.090
SSB 1998: 6.188 medlemmer.
1884 Det norske Misjonsforbund
hadde sin bakgrunn virksomheten til den svenske predikant Frans Franson. Han besøkte Norge i 1883. Forbundet tok opp i seg flere av frimenighetene.
SSB 1971: 3.804
SSB 1998: 8.311 medlemmer.
1888 Frelsesarmeen
er ingen kirke i tradisjonell forstand. Den arbeider i hovedsak innen folkekirkens ramme, men er samtidig markert interkonfesjonell. Det første korps ble grunnlagt i Kristiania 1888 fra Sverige.
1997: ca 25.000 medlemmer.
1889 Guds Menighet
Guds Menighet på Vegårdshei var opprinnelig en indremisjonsforening som ble en egen menighet med Knut Aas som den første forstander.
SSB 1971: 1.519
SSB 1998: 1.020 medlemmer.
1893 Det Mosaiske Trossamfunn
SSB 1971:    855
SSB 1998: 1.047 medlemmer
1895 * Unitarene
Broderskapets kirke grunnlagt i Kristiania av Kristoffer Janson (1841-1931)
1898 Den Kristelige Menighet (Smiths venner)
Menigheten regner sin grunnleggelse til grunnleggeren Johan Oscar Smiths (1871-) omvendelse i 1898. En fastere menighet vokste etter hvert frem av Smiths virksomhet. I 1912 fikk menigheten sitt månedsblad "Skjulte Skatter".
1997: ca 7-8.000 medlemmer.
1903 * Jehovas Vitner
Den første norske avdeling grunnlagt 1903. Vakttårnet på norsk i 1945.
SSB 1990: 14.749
SSB 1998: 15.113 medlemmer.
1911 De Frie Evangeliske Forsamlinger
Forsamlingene har en tildels komplisert historie med bakgrunn i blant annet Treiderbevegelsens virksomhet på slutten av 1880-tallet og Albert Lundes vekkelsesbevegelse fra 1902. Den sentrale predikant var  Erik Andersen Norquelle som samarbeidet med både Franson og Barret.
SSB 1998: 3.373 medlemmer.
1916 Pinsemenigheten
Den aller første norske pinsemenighet ble etablert i Skien 1908.  Thomas Ball Barrett (1862-1940) organiserte den første pinsemenighet i Oslo 1916. Det er vanlig å regne starten av den organiserte pinsebevegelse til denne begivenhet. Men før dette hadde pinsebevegelsen tatt form som en vekkelse  innen Metodistkirken, med åndsdåp og tungetale fra høsten 1906. Også dette år regnes som bevegelsens start.
SSB 1971: 35.874
SSB 1998: 43.768 medlemmer i registrerte pinsemenigheter. 1.209 i uregistrerte menigheter.
1927 * Kristensamfunnet
Grunnlagt i 1922 og basert på antroposofien (Rudolf Steiner). Virksomheten startet i Norge allerede 5 år etter.
SSB 1998: 1.979 medlemmer.
1931 Den ortodokse kirke i Norge
Etter revolusjonen i 1917 kom det mange ortodokse flyktninger til vesten. Først i 1931 ble Den hellige Nikolais ortodokse kirke dannet i Oslo. Allerede på 1500-tallet drev Den ortodokse kirke misjon i Finnmark.
SSB 1998: 1.812 medlemmer.
1952 Den norske Ortodokse kirke
Dette er en ortodoks frikirke. Biskopen er ortodoks biskop av Selja.
1997: ca 150 medlemmer.
1977 Den nyapostoliske Kirke
Første menighet grunnlagt i Oslo 1977.
1997: ca 120 medlemmer.
1985 Oslo Kristne Senter
Grunnleggeren er Pastor Åge M. Ålesjær med bakgrunn i Victory Christian Center i Tulsa, Oklahoma.
SSB 1998: 3.278 (NB! Registrerte Kristne Senter i Norge.)
1992 Levende Ord
Grunnlagt av Enevald Flåten 1992 og opplyses å ha mer enn 2700 medlemmer 2005. Er i et nettverk med menigheter som til sammen teller ca 4500 medlemmer.
  Kristkirken
Kristkirken i Bergen er i nettverk med flere menigheter.
1993 Vinyard menigheter
Den første ble etablert i Oslo.
  Kristent fellesskap
 

Litteratur: