Norske konger
Norske biskoper
Norsk liturgi
Norske bibelutgaver

Katekismeforklaringer

30-500
Oldkirken

500-1500
Middelalderkirken

1500-1560
Reformasjonen

1560-1650
Motreformasjon og ortodoksi

1650-1800
Opplysning og pietisme

1800-2000
Kirken i en ny tid

Liturgiske bøker

 

LOVBØKER ALTERBØKER SALMEBØKER
1537 Lat. kirkeordinans
1539 Dk. kirkeordinans
1556 Palladius 1569 Thomissøn
1607 No. kirkeordinans
(1683 Dk. lov)
1685 Kirkeritualet 1688 Bagger 1699 Kingo
(1687 No. lov)
1740 Pontoppidan
1778 Guldberg
1798 Evangelisk kristelig
1869 Landstad
1887 Tekstbok 1873 Hauge
1889 Alterbok
1897 Lov om Kirker og Kirkegaarde. 1900 Tekstbok
1918 Tekstbok
1920 Alterbok
1924 Landstad rev.
1925 Nynorsk
1953 Lov om Den norske kirkes ordning 1969 En prøveordning ...
1977 Ny høymesseliturgi
1984 Norsk salmebok
1992 Gudstjenestebok 1997 Salmer (tillegg)
1996 Kirkeloven. Lov om Den norske kirke.
1996 Gravferdsloven. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.
Gjeldende liturgi 2004
Fullstendig liste over tidligere kirkelover pr mai 2005

11 april 1857 om Stiftskapellaner
10 juni 1876 om utvidet Adgang til Udførelse av kirkelige Forretninger
3 aug 1897 nr 1 om Kirker og Kirkegaarde
14 mai 1902 om det praktisk-teologiske Seminar
15 aug 1911 nr 1 om konfirmantforberedelse og konfirmation
3 mai 1913 om likbrænding
29 april 1953 nr 1 om Den norske kirkes ordning
5 april 1957 nr 1 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v.
5 april 1963 nr 1 om klokkere,
16 juni 1967 nr 2 om organister
19 juni 1969 nr 50 om katekettjeneste
8 juni 1984 nr 63 om endringar i lov 29. april 1953 nr 1 om Den norske kirkes ordning m.m.
31 mai 1985 nr 40 om diakontjeneste i Den norske kirke.