Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi

Arkivet inneholder primært dokumenter og andre ressurser til hjelp i studiet av Norsk kirkehistorie.

Oversikt over innholdet i "Børnelærdoms Visitas" 1627.

Om Børne-
lærdoms Visitatz i al-

mindelighed.

Oc om eenfoldig Skrift-
temaal / med nogle nyttige
Spørsmaal der hos.

Efter D. M. L. rette mee-
ning og vijs i dend HErris
Jesu Naffn.

Marc 10. v. 14.

Lader de smaa Børn kom-
me til mig / oc formeener dem det icke. Thi Guds
Rige hører saadanne til.

Prentet i Kiøbenhafn / hos
Henrich Waldkirch / Aar

1627.

"Børnelærdoms Visitas" utkom anonymt, men er forfattet av professor H.P. Resen.

Dette lille skrift dokumenterer hvordan man alt på begynnelsen av 1600-tallet gav detaljerte forskrifter om overhøring i katekismen og hvordan folk skulle forberedes for nattverden.

Når man sammenligner dette program med konfirmasjonen som kom vel 100 år senere (1736), så er forskjellen at kravet til kunnskap er større og av overhøringen var flyttet fra det private skriftemål til kirkerommet i menighetens påhør.

Matth. 18. v. 10.

Seer til / ad I icke foracte een af disse Smaa:

Thi jeg siger eder / deris Engle i Himle / se altijd min Faders Ansict / som er i Himle / etc.

Ja / derfor skulle Degnene altijd begynde deris Læsning med de Unge / bedendes først Fader vor / paa Knæ / med dennem tillige / oc dette lidet derhos: O GUD gif os den Hellig-Aand til ad lære vor Børne Lærdom / for Jesu Christi vor HErris skyld / Amen.

Derefter skulle Børnene staa i rad / med sammenlagte / opracte og sammenfoldede Hænder / oc saa lære oc læse af Hiertens grund.

Siden skal Læssningen endis i lige maade / med Tacksigelse / for Guds Naade til sligt / saa oc et Vers siungis der til / nogle gange / af de vaanlige Kirckesange / etc. som i Guds egen Aasiun / hannem ab frygte oc ære.

Eenfoldige Spørsmaal
for Børn / til ad løbe Luthers lil-
le Catechismi Parter igiennem med / i al-
mindelig Visitatz oc ofuerhørelse / oc si-
den for Skriftemaal / paa det
kortiste.

 

Mange Parter er der i Catechismo og Børne

Lærdommen? Fem.

Dend 1. De 10. Budord.

Dend 2. Troens Artickle.

Dend 3. Fader vor / HERrens Bøn.

Dend 4. Daabens Sacramentis Ord.

Dend 5. Alterens Sacramentis eller HERrens Nadueris Ord.

Læs de 10. Budord.
Det første Bud / du skalt icke hafue fremmede Guder for mig.

Huad er det?
Vi skulle for alting frycte oc elske Gud / etc.
Oc saa indtil Enden paa Budordene.

Nock / Huad siger Gud om alle disse Bud?
Jeg er HErren din Gud / sterck / nidkier / etc.

Huad betyder det?
GUd truer her haardeligen alle dem /etc.

Hafuer du huldit noget af disse Bud oc Guds Befalinger?

1. Ja / noget / Gud skee Lof for sin Naade / oc hielp mig endnu ferner / dagligen / som sit rette Barn / ad forfremmis til det gode jo mere oc mere / ved den H.Aand / i JEsu Christo vor HERRE.

2. Dog hafuer jeg icke nær giort det jeg skulde / oc intet saa ret oc vel / som jeg burde ad giøre. Thi intet Menniske kand holde eller følge dem fuldkommeligen i dette dødelige Lif / men maa alt frycte for Guds Vrede / for sine skrøbeligheders / ofuertrædelser oc ondskabs skyld / oc bekiende sig skyldig ad være / til alt det hand kand giøre saaledis nogen sinde / oc end til meget meere. Saa det er altijd en gjeld / oc ingen fortieneste eller betaling for de forrige Synder. At der som end nogen med Apostelen kunde komme saa vijt en gang / ad hand viste intet med sig self: var hand dog der med icke retfærdig giord. Thi HErren er dend som hannem dømmer / efter som hand seer sligt altsammen grandgifueligere og inderligere / indtil Tancker oc Begieringer / hud der fattis udi / oc huad Gielden er / etc. Saa ingen kand holdis retfærdig / eller blifue salig / oc faa det u-endelige / ved sine Gierninger / i nogen maade / som ere endelige / oc end en gield / oc saa ufuldkomne / som sagt er / etc.

Huad Raad veedst du da til ad faa Naade / oc vorde salig?
Jeg skal tro oc forlade mig paa Guds Miskundhed / som hand lofuer os / oc blifue saa der ved / naar jeg end giør det gode / af hans naade oc Bistand der til.

BUDENE

Det karakteristiske "etc" viser til katekismen som er i bruk som separat bok.

Hvad troer du da?
II. Jeg troer paa Gud Fader Almæctige / Himmelens oc Jordens Skabere.

Hvad er det?
Jeg troer ad Gud hafuer skabt mig / end ocsaa / etc.

Huad troer du meere?
Oc paa JEsum Christum hans eeniste Søn / vor HErre / som er / etc.

Huad er det?
Jeg troer / ad JEsus Christus er en sand Gud / fød af Faderen / etc.

Troer du endnu meere?
Jeg troer paa den H. Aand / etc. en hellig almindelig / etc.

Huad er det?
Jeg troer / ad jeg icke af min styrcke eller Fornuft / etc.

 

Hafuer du nu en vis oc fast Tro derpaa?
Icke nær saa fuldkommelig / som jeg vilde / oc mig burde.

Huad skalt du da giøre / ad du kant bekomme en sterck Tro?
Jeg vil dagligen bede Gud der om / aff hans Naade.

TROEN

Huad skalt du da sige / naar du vilt bede?
III. Fader vor / du som est i Himlene.

Huad betyder det?
Gud indbiuder off kierligen / met denne liden Fortale / etc.

Læs den første Bøn?
Helliget vorde dit Nafn.

Huad er det?
Guds Naffn er vel ved sig self helligt / etc.

Oc saa fremdeelis om huer / til Enden paa HErrens Bøn.

Huad siger du til Beslutning?
Amen.

Huad er det?
Dette Ord er derfor lagt der til / ad jeg / etc.

Huoraf veedst du Syndere / ad du maat bede GUd / oc at hand / som er en fortærindis Ild imod Synden / etc. naadelig vil bønhøre dig?
For hand er jo / som tilforn er sagt / min rette Fader / oc jeg hans rette Barn / paa det jeg dis trøsteligere og dristeligere / etc.

FADERVÅR

Huor bleffs du da hans rette Barn?
I Daaben / der jeg blev Christnet / og et Christet Menniske.

Huad er Daaben?
IV. Daaben er icke slet Vand / etc.

Huilcket er det Guds Ord?
Guds Ord / som er sammenføyet med Daaben / er dette / etc.

Huad er Daabens brug og ende?
Ad dend vircker i os Syndernes forladelse / etc.

Huad er Guds Ord oc Forjætelse der om?
Guds Ord oc Forjættelse er denne / etc. Oc saa fremdeelis i andre Spørssmaal / etc.

Est Du nu et Guds Barn / Huor med vil hand da besynderligen opholde oc styrcke dig / i sit Faderlige Hus / dend Christne Meenighed / til Enden / ad det gamle Menniske saaledis kand afdø / oc det ny / som opkommer / jo meere ad vandre i et nyt Lefnet / blifue veed ad lefue med Gud til ævig tijd?

Med sin Søns JEsu Christi sande Legem oc Blod.

DÅPEN

Huor hafuer du hørt sligt / oc huor faar du det?
I Alterens Sacramente.

Hvad er Alterens Sacramente?
V. Alterens Sacramente er vor HErris JEsu Christi sande /etc.

Huor staar det skrefuet?
Stæder i Skriften / som stadfæste / ere etc.

Huad gafner det saaledis ad hafue ædit oc druckit?
Det gifue disse Ord tilkiende / etc. som oc siden indtil Enden.

NATTVERDEN
Oc saaledis gifuer det andet sig self / huad for de smaa ad ofuerhøre eenfoldeligen kand være fornøden / bode i daglig øfuelse 1. om Morgen oc Aften / med det hellige Kaarsis betegnelse oc læssning: Itim 2. til Bords oc fra Bords. som ocsaa 3. Hustaflen / om et huer Christet Menniskes synderlige Embede og Bestilning / medn hand er i dette Lijf.

GUd forøge dem dagligen sin Naade der til /
ved dend hellig Aand / for JEsu Christi vor
HErris skyld!
Amen.

MORGEN- OG AFTENBØNN

BORDBØNNER

Dette svarer til det som er foreskrevet i katekismen.

Huorlunde mand skal lære de Eenfoldige
ad skrifte / af
D. M. L. Haandbog.

Huad er Skriftemaal?
Skriftemaal begriber tu Stycker i sig. Eet / ad mand bekiender Synderne. Det andet / ad mand annammer Absolutionen eller Afløsning af Skriftefaderen / som af Gud self: oc icke tuifler der paa / men stadig troer / ad Synderne ere der ved forladne / for Gud i Himmelen.

Huilcke Synder skal mand da skrifte?
See der til Din Stat / efter de 10. Budord / om du est en Fader / Moder / Søn / Daatter / Herre / Hustru / Suend / (etc.) om du hafuer værit ulydig / utroe / uflittig / (etc.) om du hafuer staalit / værit forsømmelig / skødesløs / giort skade / (etc.)

Kiere / stil mig en kort maade ad skrifte med? Svar.
Saa skalt du sige til Skriftefaderen: Værdige kiere Herre / jeg beder eder / ad I vilde høre mit Skriftemaal / oc sige mig forladelsen til / for Guds skyld.

Sijg frem.
Jeg arme Syndere / bekiender mig for Gud skyldig at være / udi alle Synder. Besynderlig bekiender jeg for eder / ad jeg er en Suend / Pige / (etc.) men jeg tiener min Herre / diss verre / med utro / i det oc det stycke / etc. hafuer jeg icke giort / huad som de mig befalet hafuer: Jeg hafuer fortørnit dennem / oc kommit dem til at bande: Jeg hafuer værit forsømmelig / oc ladit skade skee: Jeg hafuer oc saa værit skamper udi Ord oc Gierninger: hafuer giort mig vred med mine jæfnlige / knurrit oc bandit imod min Husmoder / etc. Dette altsammen giørr mig ont / oc jeg beder om Naade / jeg vil bedre mig.

En Herre eller Hustru sige saaledis.
Besynderlig bekiender jeg for eder / ad jeg hafuer icke troligen optuctit mine Børn / Folck / Hustrue / til Guds ære. Jeg hafuer bandit / gifuit onde Exempel / med utuctige Ord oc Gierninger: jeg hafuer giort mene Naboer skade / bagtalit dennem / soldt for dyre / gifuit falske og icke gandske gode Vare. Oc huad hand meere hafuer giort / imod Guds Bud oc sin Stat / etc.

Men naar nogen finder sig icke besuæret med saadanne eller større Synder / hand skal icke sørge / elle videre sørge / eller opdicte Synd / oc der med giøre en Marter-pine af Skriftemaalet: men optæle een eller to / etc. som hand veed / saaledis: Jeg bekiender besynderlig / ad jeg hafuer en gang bandit / Item / en gang værit uhøviskt med Ord / en gang forsømmit det / etc. Oc lad det saa være nock.

Men veedst du ingen / (Huilcket dog icke vel skal være mueligt) saa sijg oc ingen besynderlig / men tag forladelsen / paa det almindelige Skriftemaal / huilcket du giør for Gud / hos Skriftefaderen.

Derpaa skal Skriftefaren sige:
Gud være dig naadig / oc styrcke din Tro. Amen.

Ydermere:
Troer du / at min forladelse er Guds forladelse?
Ja / kiere Herre.

Der paa siger hand:
Dig skee / som du troer. Oc jeg / af vor HErris JEsu Christi befaling / forlader dig dine Synder / i Nafn Faderens / oc Sønnens / oc den H. Aands. Amen.

Gack hen i Fred.

Men huilcke som hafue store Besuæringer i Samvittigheden / eller ere bedrøfuede / oc i Fristelser / dem veed en Skriftefader vel ad trøste med flere Ord / oc skynde dennem til Troen.

Det skal være aleeniste en almindelig maade til ad skrifte med / for de eenfoldige.

SKRIFTEMÅLET

Christelige Spørsmaal
med deris Giensuar / for dem /
som ville gaa til Sacramentet / stil-
lede paa det eenfoldigste ved
D. Mart. Luth.

Efter der er skeet Skriftemaal / oc undervijsning om de tij Bud / Troen / Fader vor / om Daabens Ord / oc Sacramentet / da maa Skriftefaderen / eller en huer sig self adspøre og trøste / som efterfølger.

Det 1. Spørsmaal.
Troer du / ad du est en Syndere?
Svar: Ja jeg troer det / jeg er en Syndere.

2. Huoraf veedst du det?
Svar. Af de 10. Bud / dem hafuer jeg icke huldit.

3. Giøre oc dine Synder dig ont af Hiertet?
Svar. Ja / det giør mig ont / ad jeg hafuer syndit mod Gud.

4. Huad hafuer du fortient hos Gud med dine Synder?
Svar. Hans Vrede og Unaade / timelige Død / oc ævige Fordømmelse. Rom. 6.

5. Haaber du oc ad blifue salig?
Svar. Ja det haaber jeg.

6. Huor ved trøster du dig da?
Svar. Ved min kiere HErre Christum.

7. Huo er Christus?
Svar. Guds og Mariæ Søn / sand Gud oc sandt Menniske.

8. Huor mange Guder ere der?
Svar. Ickun een / men 3. Personer / Fader / Søn / oc Hellig-Aand.

9. Huad hafuer da Christus giort for dig / ad du trøster dig ved hannem?
Svar. Hand er død for mig / oc hafuer udøst sit Blod paa Kaarset / til mine Synders forladelse.

10. Er Faderen oc død for dig?
Svar. Ney. Thi Faderen er ickun Gud: den Hellig Aand ogsaa: men Sønnen er sand Gud / oc sandt Menniske / som er død for mig / oc hafuer udgydit sit Blod for mig.

11. Huoraf veedst du det?
Svar. Af det hellige Evangelio / oc af de Ord om Sacramentet / oc ved sit Legeme oc Blod i Sacramentet / som ere mig gifne som et Pandt der paa.

12. Huorledis liude Ordene?
Svar. Vor HERre JEsus Christus i den Nat hand blef forraad / etc.

13. Saa troer du / ad Christi sande Legeme oc Blod ere i Sacramentet?
Svar. Ja / jeg troer det.

14. Huad kommer dig til ad tro det?
Svar. Det Christi Ord: Tageret hen / Ederet / det er mit Legeme: Dricker alle deraf / det er mit Blod.

15. Huad skulle vi giøre / naar vi æde hans Legeme / oc dricke hans Blod / oc annamme saa det Pandt?
Svar. Forkynde oc betænke hans Død oc Blods udgydelse: som hand hafuer lærdt os: Dette giører saa ofte I giøret / til min ihukommelse.

16. Huorfor skulle vi tæncke paa hans Død / oc forkynde den samme?
Svar. Ad vi lære ad tro / ad intet Creatur kunde hafue giort fyllest for vore Synder / oc acte huor store de ere / oc ad vi skulde glæde oc trøste os ved hannem alleene / oc saaledis blifue salige ved samme Tro.

17. Huad kom hannem til ad dø / oc giøre fyldest for dine Synder?
Svar. Den store Kierlighed til hans Fader / til mig / oc til andre Syndere / som skrefuet staar / Joh. 14. Rom. 4. Gal. 2. Eph. 2.

18. Huorfor vilt du gaa til Sacramentet?
Svar. Ad jeg kand lære ad tro / ad Christus er død for mine Synders skyld / af stor Kierlighed / som sagt er: oc dernegst lere af hannem / ad elske Gud oc min Negste.

19. Huad skal formane oc tilskynde en Christen / ad han tijdt annammer Alterens Sacramente?
Svar. Paa Guds vegne skal baade dend HErris Christi Befaling oc Forjættelse / Dernest oc hans egen Nød / som ligger ham paa Halsen / drifue ham der til / for huers skyld / saadan beden / locken / oc tilsagn skeer.

20. Huad skal et Menniske giøre / naar hand kand ikke finde saadan Nød / eller nogen Hunger / oc ey Tørst til Sacramentet?
Svar. Hannem kan icke raadis bedre / end ad hand griber ind i sin egen Barm / om hand hafuer endnu Kiød oc Blod / oc troer dog Skriften / huad hun siger derom. Galat. 2. Rom. 6.
For det andet / ad hand seer omkring sig / om hand er endnu i Verden / oc tænker / ad der skal icke fattis Synd oc Nød / som Skriften siger: Johan. 15.16. 1. Joh. 2 oc 5.
For det tredie / saa faar hand oc ad hafue Diefuelen omkring sig / som icke skal lade ham hafue fred med Løgn oc Mord / Dag eller Nat / indvortis eller udvortis: som Skriten beskrifuer hannem / Johan. 8. oc 16. 1. Petr. 5. Ephes. 6. 2. Tim. 2.
1. Timoth. 2. Gud vil / ad alle Mennisker skulle blifue salige / oc komme til Sandheds bekjendelse.

OVERHØRING FØR DET GIS ADGANG TIL NATTVERDEN.

Dette er i pakt med den gamle tradisjon om at igen skulle bli sluppet frem til nattverden før de var overhørt. Dette er også understreket i Confessio Augustana (XXIV,6).

I følge Bang er disse spørsmålene sannsynligvis forfattet av Luthers venn Johan Lange i 1568.

Huorledis skal jeg da giøre Bekiendelse
for min Skriftefader / Afløsning ad
bekomme i HErrens
Nafn?

Sijg saaledis fornemmeligen / som efterfølger.
Jeg arme Synder bekiender mig for Gud / oc eder / paa hans vegne / ad jeg er icke aleeniste undfangen oc fød i synd / men hafuer ocsaa min gandske Lifs tijd fortørnit min Gud oc HErre / i mange maader / med Tancker / Ord oc Gierninger / saa hand med ald rette skulde forskiude oc fordømme mig til ævig tijd / Det giør mig ondt af mit gandske Hierte / saa jeg ogsaa gruer oc forskreckis for Guds strenge Vrede / oc dend ævige Død / oc finder Synden ad være min største Fiende til alt saadant / huilcken jeg derfor bør ad hade / i alle maader / saa længe jeg lefue maa. Oc efterad dend gode Gud gifuer mig endnu tijd oc rum der til / sit Faderlige Hierte der hos ad betæncke / efter hans Forjættelse oc Guddommelige Naadens Ord: Da flyer jeg nu i tijde til hans grundløse Barmhiertighed / ad hand vil end ydermere herefter være min allerkiereste Fader / oc for JEsu Christi / hans eeniste Søns / oc min hjerte Broders skyld / som oc er død for mine Synder / oc opstanden for min Retfærdighed / tilgifue mig alle mine Synder / ved Troen / som mig saaledis skenkckis / i inderste Hierte oc Aand / oc der forøgis ved den Hellig-Aand.

Til samme Tro dis meere ad bestyrcke / acter jeg da ad vilde annamme den HErris JEsu Christi sande Legeme oc Blod / i Sacramentet / aldeelis efter hans egne Ords liudelse: Oc beder derfor / I paa Guds vegne vilde saaledis tilsige mig alle mine Synders forladelse. Jeg fattige Synder vil oc gierne forlade alle som mig hafue giort imod / oc saa dagligen legge vind paa en sand Gudfrygtighed / ja meere oc meere / saa meget et armt syndigt Menniske i dette ælendige Lijfs skrøbelighed af Guds Naade mueligt være kand. Huortil I ocsaa vilde hilpe mig med eders Bøn til Gud / i dend HErris JEsu Nafn.

Derpaa kandt du læse en Poenitentzis Psalme: eller oc dend 42. etc.

SKRIFTEMÅLSBØNN
P. PALLD til Prousterne.

EFterdi / kiere Fratres / det hør eders Embede til / efter Ordinantzen / ad visitere huert Aar / een gang gang i det mindste / alle Sogne-Kircker / som ere under eders Prousti: Beder ieg oc formaner eder / ad I komme eders Prouse Nafn ihu / oc grandgifuelige vare paa eders Embede oc Befaling / som mact ligger paa / besynderligen med den aarlige visitatz: Ad sette alting saa eenfoldigen frem for den Christne Almue / til Guds Ords forfræmmelse / oc til Guds Ære.

Hafn. i Pintzuge. Ann. 1553.

PROSTEVISITAS
GOde Christne skulle lade deris Børn / Drenge oc Piger / flittelig lære deris Børnelærdom / med det allerførste som de kunde noget tale / ad de kunde vennis til Gudfryctighed strax fra deris Barndom / oc icke til skalkhed oc u-dyd / det skal tilig krøge / etc. (Oc saa skulle Forældrene billigen self lære deris Børn det eenfoldige / som de self fordum hafue lært / ad de siden kunde rettis i det / som var forseet der udi af vankundighed / oc saa der paa lære Foklaringen / oc dend rette Meening dis forderligere / som gafnligt og ret kand være). BARNELÆRDOMMEN
End om Sogne-Degnen.

Sogne Degnen / være sig enten Pæblinge omkring Kiøbstederne / som skulle tilskickis af Skolemesteren / heller oc ellers en Degn langt fra Kiøbstederne / skulle lære Ungdommen deris Børnelærdom: Item at siunge / etc. (Det samme skal forstaais om Substituter: saa Presterne eller deris Medtienere / eller oc begge efter leiligheden skulle see til med / ad alting gaar ret for sig / i Guds sande Fryct: saa det oc kand være forsuarligt / naar visitatzen skeer der paa). Gud gifue sligt maa skee til gafns / oc til Guds ære / ved vor HErre JEsum Christum. Amen.

P.P.

SOGNEDEGNEN

End noget ydermeere / for de Unge / af
D. M. L. Tydske
Haandbog / for meenige Sognepræster / etc.

En Bøn.
Gud gifue i dine Lande Fred /
Til alle Lycke oc Salighed.

HERRE Gud Himmelske Fader / du som giør helligt Mod / got Raad / oc rette Gierninger / gif dine Tienere Fred / som Verden icke kand gifue / ad vore Hierter henge ved dine Bud / oc vi maae lefue vor tid / ved din Bestemmelse / stille oc sickere for vore Fiender / ved JEsum Christum din Søn / vor HErre. Amen.

Kiere Christne Børn / siunger oc beder trøsteligen / mod de tuende rette oc største Christi oc hans Lemmers Hofuedfiender: Ad Gud den Barmhiertige Fader vilde dog for Christi skyld gifue sin hellige Kirke fremdeelis Fred / etc. Eller / om der jo skal komme en straf / som vi vel hafue fortient / ad det maa være et Faderljgt Rijs / etc. Giører eders beste her udi. Thi / dis værre / der ere faa af de Gamle / som bekymre sig alvorligen derfore. Voxer i vor HErris oc Frelseris JEsu Christi Naade oc Kundskaf. Amen.

M.L.

BØNN

FORMANING

Kilde:

Bang: A.Chr.: Dokumenter og studier vedrørende Den lutherske katekismus' historie i Nordens kirker. II. Christiania 1899, 139-166.