ODDVAR JOHAN JENSEN
Professor kirke- og teologihistorie
 

 

 

Titlene nedenfor er stort sett publisert. Ikke publiserte manuskripter kan på forespørsel eventuelt fås elektronisk.

NORSK LÆRERAKADEMI bruker FORSKDOK  (http:\\www.bibsys.no) til dokumentasjon av forskning.

 
2013
 •  

2012
 • Lekpredikanten og kirken. De nye forsamlingenes ekklesiologi. i Birger Løvlie mfl (red): Kirke Kultur Politikk. Festskrift til professor dr.theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2012, 61-70.

2010
 • Andreas Aarflot: Samtidsspeil eller fyrtårn? Bergen: Eide forlag, 2008 (272 s.) Bokanmeldelsen TTK 2010/3, 228-230.

2009
 • "Fremmedartiklene" 1569. TTK 4/2009, 308-319
 • Toregimentslæren. Kristendom, demokrati og politikk. Kronikk VL 09.11.2009, 24.
 • Resepsjonen av Luthers teologi i den konfesjonelle spenning mellom Leiv Aalen og Carl Fr. Wisløff. Resymé av Innlegg på Nordic Luther Network Stockholm 22-24.10.2009.
 • Den kirkelig undervisning i senmiddelalderen og under reformasjonstiden i Tyskland. i: Seland, Torrey (red) "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Trondheim 2009, 71-82.
 • Den kirkelig undervisning i Norge fra reformasjon til pietisme. i: Seland, Torrey (red) "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Trondheim 2009, 85-106.
 • Carl Fr. Wisløff som Luther-forsker og Luther-formidler. i: Bøe, Sverre (red)  Teologen Carl Fr. Wisløff : en antologi hundre år etter hans fødsel. Oslo 2008, s 129-143.
 • Røldal Stavkyrkje. Røldal sokneråd 2009. 28 s.
2008
 • Katekismetavlene i Gaupne og Urnes. Kyrkje og heimbygd. Kyrkjelydsblad for Hafslo Jostedal Luster. 6/2008, 6.
 • Den seirende Kristus - Teologien i Ein feste Burg. i: Selander, Sven-Åke & Hanson, Karl-Johan (red): Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt inom forskernätverket Nordhymn. Lund 2008, 243-250.
 • Luther må behandles mer nyansert. (Kommentar til intervju med Jan Bygstad og Magnus Malm.) Dagen Magazinet 3. mars 2008, s 14.
 • Magnus Malm om Luther og luthersk teologi. Dagen Magazinet 27. mars 2008, s 17.
2007
 • Konfesjonell lutherdom før og nå - refleksjoner til en luthersk ekklesiologi. Ung Teologi 4/2007, 51-61.
 • Hans Nielsen Hauges brev til sine venner. Fotefar Årg. 29, nr. 1/2 (2007), 10-16.
 • Mennesket i Guds verden (Debatt med Jan Rantrud). Ung Teologi 3/2007, 59-63.
 • Formålsparagrafen i historisk perspektiv. Prismet 58(2007), 95-106.
2006
 • Hva ble det av Leiv Aalens ekklesiologiske prosjekt? Et møte mellom eldre konfesjonell lutherdom og Den norske kirke i et pluralistisk samfunn. TTK (2006), 313-324.
 • Ord og sakrament – kampen for en intakt luthersk kirke. Om Leiv Aalen. Lære og Liv. 4/2006, 64-67.
 • Protestantisk- og luthersk teologi i det 20. århundre. Noen markante teologer og deres teologiske program. Moderne teologi. Temanmmer om det 20. århundrts store teologer. Lære og Liv 2/2006, 6-8.
 • Luther-prekener på norsk. TTK (2006), 40-57.
 • Hvor mange bud? (Vårt Land 22 februar 2006. Kommentar til Erling Rimehaugs kommentarartikkel VL 7. februar 2006.)
2005
 • Kniven og korset. (Kommentar til biskop Odd Bondeviks avgjørelse om bruk av offermotivet i 1 Mos 22 som motiv i Spjelkarvik kirke.  Vårt Land 15. september 2005.)
 • Fra vegg til vegg i Moster gamle kirke. Bilder som forkynnelse i kirkens rom. Forskningsrapport nr. 2 - 2005 fra Norsk Lærerakademi, Bergen.
 • Omvendelse og dåp hos Andreas Lavik. Forskningsrapport fra Norsk Lærerakademi, Bergen. Rapport nr. 1 - 2005. NLA-Forlaget.
 • Ludvig Hope som formidler av amerikanske impulser i den norske lekmannsbevegelse. I:  Åndelege strømninger mellom Norge og Amerika i emigrantperioden. NLA-Forlaget 2005, 76-87.
 • Den uforståelige Luther. Kronikk (Dagen 12. januar 2005).
2004
 • "Den olympiske ånd". (Dagen 5. oktober 2004).
 • I Guds navn. Kronikk (Bergens Tidende 28. april 2004).
 • Katekismens teologi. En innføring i Luthers katekismer. 3. opplag Oslo 2004. 152 sider.
 • Kirkens menn for union og selvstendighet. Askøykalenderen 2005.
2001
2000
 • Hauge, Hans Nielsen. i: Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (RGG). 4. Aufl. Tübingen 2000, Band 3, 1472f.
1999
1998
1997
1996
1995
 • Homoseksualitet i kirken. Dagen 25. april 1995.
 • Ildprofeten fra Tune. Debatt BT 6/6-95. (Svar på Prof. Nils Giljes kronikk av 30/5: En radikal ildprofet fra Tune.)
 • "... lære deres Børn selv, ligesom de vare lærte ..." Sjeleregisteret som kilde til allmuens kunnskapsnivå før opprettelsen av allmueskolen. Heimen 32(1995),85-90.
 • Syndenes forlatelse. Fast Grunn 48(1995),35-38.
 • Den pontoppidanske skolemester. i: Kirkens skole - statens kirke. Festskrift til professor dr.philos. Brynjar Haraldsø på 70-årsdagen 29. september 1995. Redigert av Vidar L. Haanes, Bernt T. Oftestad og Dagfinn Rian. ("Relieff" Nr 36) Trondheim 1995, 135-145.
 • Peer Gynt. En skisse til en tolkning, men utgangspunkt i dialogen mellom Aase og Solvejgs far. UT 28(1995),7-17.
1994
 • Oppdragelse og undervisning i katekismens tid. i: Arne Bugge Amundsen (red): Skolen, oppdragelsen, forbildene. Perspektiver på Østfolds skolehistorie gjennom 300 år. Foredrag fra Isegran-seminaret 1993. Kirkegeografi for Østfold 3, s. 13-16.
 • Den olympiske avgudsdyrkelse. Dagen 11/2-94
 • En kirke under forandring. Dagen 18/10-94 (Dagens kommentar) Artikkelen trykket ... Dagen 20/10-94
 • "Troverdig" og "sannferdig". Dagen 26/10-94.
 • Mariakirken i fremtiden. BT kronikk 8/11-94. Vårt Land 2/1-95.
 • Hvordan er Gud? ... i samarbeid med Kari Helland-Madsen. Oslo 1994.
 • Katekismenes teologi. En innføring i Luthers katekismer. Oslo 1994
1993
 • Evangelie-synpse etter teksten i Det norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85. Utgitt av Gunnar Johnstad i samarbeid med Ernst Baasland, Hans Kvalbein og Oddvar Johan Jensen. Det norske Bibelselskap, Oslo 1993.
 • Privatisering av ekteskapet? BT-kronikk 21/9-93.
 • Religion og evangelium. Merknader til Leif. M. Michelsens religionsteologiske teser. i: Oppseding mellom åpenbaring og medier. Norsk Lærerakademis årsskrift 1994, Bergen 1993, 87-101.
 • Mot samliv uten ekteskap. LK 128(1993), 651-653.
 • Overlevering av evangeliet til kommende slekter. Manuskript NLA 1993
 • Den demokratiske kirke (Köhn-utnevnelsen). Dagen 25. mai 1993.
 • I Kristus og Kristus i oss. Over alt 1/93, 9-16.
 • Skriftsynet og de teologiske skoleretninger. En systematisk skisse over noen viktige skriftsynstyper. i: Bibelsyn og bibelforståelse. 3. utg. Bergen 1992, 26-47.
1992
 • Bibelen i katekisme og forklaring. i: Brynjar Haraldsø (red): Veiviser til Verdier. Om bruk av Bibelen i Grunnskolen. Oslo 1992, 24-41.238-247.
 • Åpenhet og smerte. LK (1992),17-19.
 • Tilbake til dåpens nåde: Et tema fra Luthers store katekisme. - Dåp og dåpsforkynnelse. Svar til Karl Johan Hallaråker. i: Mennesket på godt og ondt. Norsk lærerakademis årsskrift 1991/92, Bergen 1992, 75-86.96-99.
1991
 • Bibelen i de første reformatoriske miljøer. i:Bibelen i Norge. Oslo 1991.
 • Omvendelse og dåp hos Andreas Lavik (1854-1918) Manuskript 16/8-1991
 • Apostolat og skriftautoritet. Bergen 1991.
 • Fornyelse og kontinuitet. Noen perspektiver på 400 års religiøs og moralsk oppdragelse i Norge. Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn 4(1991),119-133.
 • Hva er kirkesplittelse? Dagen /5-91. - Hva mener biskop Lønning? Dagen /5-91.
1990
 • For "døpte kristne" eller for "udøpte hedninger"? Til debatten om Pontoppidans katekismeforklaring på 1800-tallet. TTK 61(1990), 21-34.
 • Undervisningstimer og kvalitetssikring av skolen. Manuskript NLA 1990.
 • Die charismatischen Erneuerungsbewegungen - Ihre Ziele und unsere Beurteilung (aus norwegischer Sicht). i: Der Heilige Geist im Verständnis Luthers und der lutherischen Theologie. Veröffentlichungen der Luther-Akademie e.V. Ratzeburg. Bd. 17. Hg.v. Joachim Heubach. Erlangen 1990, s 105-118.
 • De karismatiske bevegelser - en teologisk vurdering. Fast Grunn (1990), 69-78
 • Deus absconditus und Deus revelatus im Lichte der Christologie Luthers. i: Die Kunst des unterscheidens. Veröffentlichungen der Luther-Akademie e.V. Ratzeburg. Bd. 14. Hg.v. Joachim Heubach. Erlangen 1990, s 59-71.
1988
 • En tolkning av kristushymnen i Filipperbrevet (2,5-11) med utblikk til perikopens tolkningshistorie. Manuskript til oppgitt prøveforelesning 1988.
 • Jesus Kristus - sann Gud og sant menneske. Noen momenter til arbeidet med Luthers kristologi. NLAs Årskrift 1(1988),50-59.
 • Evangeliet om jomfrufødselen. Credo desember 1988.
1987
 • Kristi person. Til betydningen av læren om Kristi person i Martin Luthers teologi 1520 - 1546. Doktoravhandling. Bergen 1987.
 • Kirkens politiske dilemme. Kronikk Bergens Tidende 10. september 1987.
1986
 • Samtidsrealisme og håpet om en bedre verden. Manuskript til foredrag på NLA-kurs 5-7. juni 1986.
 • Etter Pontoppidan. Oppbrudd fra Pontoppidan, nye forklaringer, katekismen selv og en ny type lærebøker. i: Konfirmasjonen i går og i dag. (red. Brynjar Haraldsø) Oslo 1986, 185-199.
 • Fra middelalder til vår egen tid. Noen momenter til skriftsynets historie. i: Bibelsyn og bibelforståelse. NLA 1986, 127-141.
 • Skriftsynet og de teologiske skoleretninger. En systematisk skisse over noen viktige skriftsynstyper. i: Bibelsyn og bibelforståelse. NLA 1986, 107-125.
1985
 • "Seier" eller "soning"? Har vi misforstått Luthers forsoningslære? Fast Grunn (1985),117-123.
 • Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Ny norsk oversettelse. Jens Olav Mæland (red.): Oversettelse av Apologien art XIII-XVIII med noter; FC sol.dec. VII-VIII og noteapparatet til hele FC.
1984
 • "Luther og jødene". LK 119(1984),80-83
 • Menighet og kallsrett. Luthers teologiske begrunnelse for menighetens kallsrett. Manuskript 1984.
1983
 • Evangeliet om Jesus Kristus. Noen hovedpunkter til belysning av Luthers evangelieforståelse i hans postilleprekener 1522/25. Ung Teologi 16(1983), Nr 2, 3-15.
 • Nyere tysk Lutherforskning. TTK 54(1983),33-40.
 • Zur Bedeutung Luthers i Norwegen. In: Der Ginkgo Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa. Zweite Folge. Helsinki und Stockholm 1983, 89-96.
1982
 • "Christum Treyben" i Luthers fortaler til Det nye testamente i 1522. TTK 53(1982), 37-52.
1981
1980
 • Confessio Augustana 1530 - 1980. Credo 1980.
 • Skriftsynet i Confessio Augustana. LK 115(1980),244-248.
 • Ordinasjonsforpliktelse og forkynnelse. Praktikumsoppgave - Det teologiske menighetsfakultet, våren 1980.
1979
 • Til spørsmålet om evangelium, apostolat og embete hos Luther. TTK 50(1979),5-21.
 • Martin Luther og jomfrufødselen. Vårt Land 17. desember 2079.
1978
 • Hva sier kirken? Noen momenter til Luthers ekklesiologi ifølge De servo arbitrio. Ung Teologi 11(1978), Nr 1, 15-22.
 • Lovens 3. bruk eller formaning. Lære og Liv 3(1978),6-9.
1975
 • Vårt kirkestyre - en levning fra enevoldstiden - eller hva? Idé - Tidsskrift for kristen demokratisk samfunnsdebatt 9(1975),214-218.

Oppdatert pr 02. april 2008