Stein M. Wivestad,
Dosent ved
NLA Høgskolen

i Bergen

Velkommen til min hjemmeside, og velkommen til å stille spørsmål og kommentere det som du finner her!
mailto:sw@nla.no
Program:
Ord til egen og andres danning!

Sist oppdatert: 21.06.2016

UNDERVISNING
· Kunst, kultur og pedagogikk
· Pedagogiske grunnlagsproblemer
· Oppgaveskriving
· Vitenskapsteori

ALLMENN PEDAGOGIKK
· Agapê and phronêsis
· Bilder, musikk, litteratur, film og pedagogikk
· Aristoteles   · Comenius
· Mollenhauer  · Freire

Bøker, avhandlinger

Artikler

Stensiler, foredrag

Bøker, avhandlinger

Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger: Om kultur og oppdragelse (norsk utg. ved Stein Wivestad). Oslo: Ad Notam.

(1974). Pedagogisk viten som handlingsviten. Oslo: Hovedoppgave ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

Artikler

(2015). Utdanningsbegrepet – i dag, i går og i morgen. I: H. Sæverot, P. O. Brunstad og S. M. Reindal (red.). Eksistens og pedagogikk: En samtale om pedagogikkens oppgave (s. 156–174). Oslo: Universitetsforlaget.

(2014). Klaus Mollenhauer's "Forgotten Connections": A sketch of a general pedagogic. Phenomenology & Practice, 8(2), 7-14

(2013 c). Pedagogikk-begrepets historie: Hva bør være programmet for pedagogisk studium og forskning? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 97(3), 210222.

Sæverot, H., Reindal, S. M., og Wivestad, S. M. (2013). Introduction: Reconnecting with existentialism in an age of human capital. Studies in Philosophy and Education, 32(5), 443-448. doi: 10.1007/s11217-013-09374-3

(2013 b). Upbuilding examples for adults close to children. Studies in Philosophy and Education, 32(5), 515532.doi: 10.1007/s11217-012-9327-2

(2013 a). On becoming better human beings: Six stories to live by. Studies in Philosophy and Education, 32(1), 5571. doi: 10.1007/s11217-012-9321-8

(2011). Conditions for ‘Upbuilding’: A Reply to Nigel Tubbs’ Reading of Kierkegaard. Journal of Philosophy of Education, 45(4), 613625. doi: 10.1111/j.1467-9752.2011.00823.x  Skriv til meg, så sender jeg artikkelen som vedlegg i svaret.

(2011). Review of Critical Religious Education, Multiculturalism and the Pursuit of Truth. Andrew Wright, Cardiff, University of Wales Press, 2007. Journal of Philosophy of Education, 45(1), 157161.

Sæther, J., og Wivestad, S. (2010). Utdanningsvitskap som omgrep og trend. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(1), 516.

(2008). The Educational Challenges of Agape and Phronesis. Journal of Philosophy of Education, 42(2), 307324. Også tilgjengelig via www.blackwell-synergy.com (mot betaling).

(2007). Hva er pedagogikk? I: E. Reigstad, J. Sæther, J. Sæthre og O. H. Kaldestad (red.), Grunnverdier og pedagogikk (s. 293-331). Bergen: Fagbokforlaget.

(2007). Review of Rune Engelbreth Larsen: Renæssancens og humanismens rødder, Århus 2006. Nordicum-Mediterraneum: Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies, vol. 2, number 1.

(2000). Pink Floyd i undervisningen. Prismet, 51, 23-30. pdf

(1999 b). Fremtidshåp og edukasjon: Utfordringer til dagens pedagogikk i Comenius’ Verdsens labyrint og hjartans paradis. pdf  I: A. Mosevoll, red., Norsk Lærerakademis årsskrift 2000: I di hand er mine tider (s. 4763). Bergen: NLA-forlaget. ISBN 82-7468-070-7

(1999 a). Klaus Mollenhauers skisse til en moderne allmenn pedagogikk. I: K. W. Møller (red.), Modernitetens praksis. Århus: Jydsk Pædagogseminarium. ISBN 87-986783-0-2 (Innlegg på 10 sider ved 4. Nordiske læreruddannelseskongres for undervisere ved pædagog og læreruddannelserne 11.-15.05, 1997 i Århus).

(1998, 11. juni). Arbeiderpartiets troverdighet [om forslaget til endring av grunnskolens formålsparagraf]. Vårt Land, s. 19.

(1998 a). Hva er "vår tradisjon"? Kommentarer og spørsmål til Lars Løvlies artikkel om utdanningsreformens paradokser. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 82(4-5), 286-293.

(1998 b). Hvilke verdier vil vi føre videre til våre barn? Samtalegrupper for foreldre med utgangspunkt i kunst, litteratur og film. Prismet, 49, 116-118 og 127-129.

(1997). Har det nye faget identitet? Tre mulige programmer for undervisningen i Kristendomskunnskap med religion og livssyn [Debattinnlegg]. Prismet, 48, 31-32.

Wivestad, S. og Andersen, T. (1997). De glemte sammenhenger: Kunstnerisk-kulturhistorisk innføring i pedagogikk. I: K. Jordheim (red.), SKOLEN 1997- 1998. Årbok for norsk utdanningshistorie, s. 220236.

(1996). "The Wall" av Pink Floyd: Musikalsk fremstilling av moderne hjemløshet. I: A. Mosevoll (red.), Brytninger i en ny tid: Norsk Lærerakademis årsskrift 1996 (s. 125142). Bergen: NLA-forlaget.

(1995 a). Det løpende menneske: Læreplanens forståelse av livet. Prismet, 46, 2430.(1995).

(1995 b, nr. 30). Formålsparagraf og ny læreplan. Norsk Skoleblad, s. 8.

(1995 c, 18. oktober). 90-tallets pedagogiske reform [Kronikk]. Vårt Land, s. 21. Kommentar til valg av utdanning og opplæring som overordnede begrep.

(1993). Tolkning av Jeg og Du [Debattinnlegg]. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 77, 106109. (Reidar Myhres sluttreplikk: NPT, 77, 110111)

(1993, 10. juni). Hastverkpreget læreplan [Kronikk]. Vårt Land, s. 22 (A3-format). Kommentar til det som fra 2005 kalles Den generelle delen av læreplanen.

(1992 a). Tolkning av Martin Buber: Jeg og Du. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 76, 8284. (Reidar Myhres forsvar for sin tolkning: NPT, 76, 277280)

(1992 b). Menneskesyn i nyere pedagogiske retninger. I: A. Mosevoll (red.), Mennesket på godt og ondt: Norsk Lærerakademis årsskrift 1991/92 (s. 4765). Bergen: NLA-forlaget.

(1992 c). Out of the labyrinth? Challenges to educators in "The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart" [Papir fremlagt ved den internasjonale Comenius-konferansen i Praha, 23.-27. mars, 1992]. I: J. Kot'a, red., Comenius' heritage and education of man for the 21st century. Section 1 (a): Education for the 21st century (p. 108115). Prague: Charles University. ISBN 80-85365-12-X

(1991). Lærerens kall: Å være oppdrager. Prismet, 42(6), 243248. Artikkelen har som utgangspunkt at læreren har et medansvar for barnas oppdragelse, læreren er oppdrager: En oppdrager er ikke et "overmenneske", men bør være en sann autoritet som utvikler pedagogisk holdning og pedagogisk dømmekraft.

(1990 a). Den norske barndommen. Kommentar til Ivar Frønes' bok. Prismet, 41, 2125.

(1990 b). Anmeldelse av E. L. Dale: Pedagogisk profesjonalitet. Prismet, 41, 4647.

(1990 c). Bærekraftig oppdragelse. I: B. Kvam og F. W. Sjursen (red.), Norsk Lærerakademis årsskrift 1990 (s. 101109). Bergen: NLA-forlaget.

(1989). Kunst for oppdragere: Forsøk i fem satser. I: B. Kvam og F. W. Sjursen (red.), Norsk Lærerakademis årsskrift 1989 (s. 119133). Bergen: NLA-forlaget.

(1983, 6. juni). Lovbruk og skolebruk. Bergens Tidende.

(1971). Grunnskolens verdigrunnlag.(pdf)   Prismet, 22, 4449.

Stensiler, foredrag

Introduksjon til filmen Å være og ha (powerpoint). Filmark. Undervisning for årsstudiet i pedagogikk NLA 14.08.2013

Akademisk læring. Gode og dårlige læringserfaringer. Litteratur og dikt. Undervisningsopplegg for nye studenter ved NLA 14.08.2013.

Studentaktivitet i forelesningssituasjoner. Forelesning ved arbeidsseminaret "Studentaktiviserende undervisning" arrangert av NLA og Institutt for praktisk pedagogikk UiB
16. - 17. november, 2001 i Nordheimsund.

Glimpses of Norwegian culture. Links to the Internet for students on the Quota programme. 15 August 2012.

Kunsterfaring og selvbilde. Disposisjon til foredrag 4. mai 2000 ved konferanse om "Kroppsbilde og selvbilde", Bergen, 3.-5. mai.

Kunst, kultus og kultur: Opplegg for etterutdanning av kristendomslærere. Stensil, 13 sider. Bergen: Norsk Lærerakademi, 1997.

Menneskesyn - hva, hvordan, hvorfor? Innledningsforedrag ved NLA’s menneskesynsseminar i 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 og 2002

Bilder av pedagogikken i vårt århundre frem til antipedagogikk og markedsorientert pedagogikk. Foredrag for lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold 19. sept. 1994 og for grunnfagsstudenter ved Pedagogisk Forskningsinstitutt 11. og 13. mars 1996.

Om forholdet mellom erfaring, opplevelse og estetisk kunnskap. Foredrag for høgskolelærere ved Estetikk-seminaret, Bergen Lærerhøgskole, 17. sept. 1990.

 

UNDERVISNING
Kunst, kultur og pedagogikk
Lesehjelp til Alasdair MacIntyre: Dependent rational animals: Why human beings need the virtues. London: Duckworth, 1999. pdf
Sammendrag av Gadamers essay om det skjønnes relevans pdf
Elliot W. Eisner: Pedagogisk forskning som kunstkritikk. Disposisjon
Aristoteles avgrensning av begrepet 'klokskap' i Den nikomakiske etikk pdf
Utdrag fra Ronald Fangen: Kvernen som maler langsomt. Oslo: Gyldendal, 1949
M. E. Frislid: Tolkning av Den lille prinsen. Disposisjon;   Sammendrag;   Utdrag (890 kb) pdf; 
  Brev til et gissel, 1943, (42 kb) pdf
Vilje til eksistensielt møte pdf. KERS-pink-prinsippene. Den lille prinsens møte med reven tolket med utgangspunkt i Bollnow.

Pedagogiske grunnlagsproblemer
Bevisstgjøring av egen oppdragelse
Hva er menneskelig (humant)? FLUT leksjon 1.2 høst 1999
Modell for innholdsanalyse av oppdragelses- og undervisningslære, 1995.
Hvorfor får vi barn?

Oppgaveskriving
Eksempel på eksamensbesvarelse, gitt vår 1999 (kommentar fra SW)
Eksempel på hjemmeoppgave i Familiepedagogikk, besvart 1998 (kommentar fra SW)
Tre prinsipper for oppgaveskriving. pdf 
Steins oppskrift for akademisk skriving 2011 pdf
Spørsmål fra studenter: Gjentatt bruk av samme kilde
Skriving i Word 2003. Del ADel B
Write in Word 2003: Writing your thesis in Word. Part A Write a thesis in Word. Part B
Word 2007. Skrive og ordne notater til en avhandling. Eksempler: Litteraturnotat  Avhandling

Vitenskapsteori
Gadamers sannhet. Svar på spørsmål fra en student  pdf

ALLMENN PEDAGOGIKK
Agapê and phronêsis
(2006). On becoming better human beings (pdf). Paper presented at a conference in Oxford 31 March - 2 April for Philosophy of Education Society of Great Britain (PESBG).
Adults as examples for children – with agape and phronesis as aims.pdf  Paper presented at a seminar in St. Patrick's College, Dublin City University 17. May, 2004.
Agape and phronesis as pedagogical virtues.pdf  Paper presented at a conference in Oxford 11.-14. April 2003 for Philosophy of Education Society of Great Britain (PESBG).
Art experience for educational agapê and phronêsis
. Paper presented at INPE (International Network of Philosophers of Education) conference18-21 August, 2000 at the University of Sydney.
Art experience and The little prince (18 August, 2000). Version in html format and in pdf format
Two pictures of children and adults

Bilder, musikk, litteratur, film og pedagogikk
Kunstbilder i tilknytning til Birgitte Helene Inderøy's masterprosjekt, høst 2005:
  C. Krogh: Maleren Gerhard Munthe  B. Liljefors: Duvhök och orrar
 
E. Munch: Badende menn  Døden i sykeværelset  Skrik 
 
K. Nordström: Trädgårdsmotiv från Grèz 
 
L. Andersen Ring: I juni måned. Pike som blåser løvetannfrø  H. Scherfbeck: Syersken
 
T. B. Thorláksson: Kvinne ved vindu  E. Thesleff: Fiolinistinnen

A. Anker: Pestalozzi in Stans

Antonín Dvořák: Bibelske sanger Op. 99, nr. 4.  New York 1894. Herren er min hyrde
 

Aristoteles
Aristoteles' etikk, del 1: Innledning 2009 pdf
Aristoteles' etikk, del 2: "lære dugleik og holdningar" 2009 pdf
Aristoteles' etikk, del 3: Moralsk visdom 2009 pdf

Aristoteles avgrensning av begrepet 'klokskap' i Den nikomakiske etikk 2002 pdf

Comenius
Fremtidshåp og edukasjon: Utfordringer til dagens pedagogikk i Comenius’ Verdsens labyrint og hjartans paradis. pdf 
The pharmacy metaphor in The labyrinth of the world and the paradise of the heart

Mollenhauer
(1999 a). Klaus Mollenhauers skisse til en moderne allmenn pedagogikk.  

Freire
Reconstructing education: the example Guinea Bissau. Freire's method in practice. 99 pictures by Claudius Ceccon.

WB01624_.gif (281 bytes)Tilbake