Stein M. Wivestad 15.04.11

Modell for innholdsanalyse av oppdragelses- og undervisningsl�re

N�r en pr�ver � klargj�re hva ulike pedagoger, pedagogiske retninger eller l�replaner st�r for, vil det ofte v�re mulig � tolke utsagnene i forhold til de tolv innholdskategoriene nedenfor. Modellen vil ogs� kunne v�re et m�nster n�r en selv pr�ver � utvikle en oppdragelses- og undervisningsl�re. Modellen bygger p� en artikkel av Scheuerl, H. og Schmidt, G. R. (1970). P�dagogik. I: W. Horney, J. P. Ruppert og W. Schultze (red.), P�dagogisches Lexikon, bd. 2, spalte 527-533, men kategoriene er noe endret. Under hver kategori har jeg formulert enkelte problemstillinger som kan v�re aktuelle.

De fem f�rste punktene reiser pedagogiske grunnlagsproblem. Svar p� grunnleggende sp�rsm�l fungerer som program. Grunnleggende svar gir rammer og kan angi retning for ens egen virksomhet. Det sjette punktet aktualiserer grunnlagsproblemene ved � se dem i sammenheng med en beskrivelse og tolkning av den faktiske historiske situasjonen som en st�r i, det sjuende konkluderer med en prioritering av verdier, og de siste punktene trekker konkrete pedagogiske konsekvenser av prioriteringen. Svar p� de siste sp�rsm�lene vil alts� v�re normative eller foreskrivende utsagn. Merk at de sp�rsm�l som stilles er eksempler p� problemstillinger, og ikke en fullstendig liste. Allerede valg av problemstilling inneb�rer at en �pner for noen svar og tildekker muligheten for andre.

1. Virkelighetsoppfatning
Rammer: Hva er det som skjer i verden, uansett hva mennesket �nsker eller gj�r? Hvordan er helheten som alt inng�r i, alts� ogs� oppdragelse og undervisning?

2. Syn p� oppdragelse og undervisning
Hva er det som skiller oppdragelse og undervisning fra tilsvarende positive eller akseptable virksomheter, f.eks. terapi, og fra "neddragende" virksomheter, f.eks. terrorisering? Hvilke metaforer (spr�klige bilder) preger selvforst�elsen n�r en oppdrar og underviser: fremme vekst, forme, vekke, m�te, frigj�re, .... ? Hvordan er forholdet mellom oppdragelse og undervisning, og hvordan er forholdet til begreper som omsorg, utvikling, sosialisering, fostring, oppfostring, oppl�ring, utdanning, danning, dannelse; instruksjon, formidling, trening, dressur, indoktrinering, ... ?

3. Menneskesyn
Rammer: Hva er menneskets tilb�yeligheter og begrensninger, som en m� ta utgangspunkt i n�r en oppdrar og underviser? Hvorfor gj�r mennesker onde handlinger? Hvilke metaforer preger forst�elsen av mennesket: bygning, organisme, maskin, ... ? og av menneskelivet: l�p eller kamp p� ulike arenaer, ansvar, valg, fellesskap, tjeneste, ... ? (Jfr. kategori 1).
Retning: Hva vil det si � "realisere seg selv" eller � "v�re seg selv"? Hva er "det gode liv", som vi �nsker at ogs� barna/elevene skal f� del i?

4. Syn p� erkjennelse og l�ring
Rammer: Hva er det som skjer n�r en forst�r noe, n�r en gj�r erfaringer og n�r en l�rer?
Retning: Hva er mest � stole p�: �penbaringen, tradisjonen (common sense), det dannede skj�nn, logisk argumentasjon, sanseinntrykk, ... ? Hva kan fremme og hva kan hemme tilegnelse av p�litelige kunnskaper, effektive ferdigheter og gode holdninger?

5. Samfunnssyn
Rammer: Hvordan er forholdet mellom individ og samfunn?
Retning: Hva slags samfunn b�r en selv og kommende generasjoner pr�ve � realisere? Hvilke midler b�r brukes for � pr�ve � forbedre samfunnet, eller for � motarbeide forverringer?

6. Aktuell samfunns- og kulturkritikk
Hvilke konkrete problemer st�r en overfor, hvilke farer er det som truer i den spesielle historiske situasjon som en er i? (Globalt, internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv).

7. Rangering av verdier
Hvilke verdier er det viktigst at barna/elevene tilegner seg, med sikte p� at de skal leve et godt liv og bidra til � forbedre samfunnet/kulturen? (1. ... 2. ... 3. ... ).

8. Valg av innhold i oppdragelsen og undervisningen
Hvilket l�restoff b�r barna/elevene m�te, og hva slags l�ringssituasjoner og l�ringsmilj� b�r oppdragere/l�rere legge til rette for?

9. Metodikk
Hva b�r oppdragere/l�rere gj�re med sikte p� at barna/elevene skal tilegne seg det utvalgte innholdet? (Sosial organisering, arbeidsm�ter, l�remidler).

10. Institusjoner
Hvilke institusjoner for oppdragelse og undervisning er n�dvendige eller �nskelige, fra f�dsel og oppover i voksen alder?

11. Ansvarsfordeling mellom institusjonene
Hva er det i det totale milj� som kan p�virke barna/elevene (b�de positivt og negativt), og hvilket ansvar og hvilke oppgaver b�r derfor tillegges hjem, nabolag, helsestasjon, barnevern, barnehage, skoler, kirke, bibliotek, massemedia ... ?

12. Etiske retningslinjer for oppdragere/l�rere
Hvilke holdninger b�r oppdragere/l�rere levendegj�re gjennom sitt personlige forbilde i omgangen med barna/elevene og verdiene/l�restoffet? Hvordan b�r oppdragere/l�rere ikke v�re?